Pridoslovno-matematički fakultet
Odjel za matematiku
Sveučilište u Splitu

Matematika 1


Rezultati kolokvija 2016/17

1. kolokvij

2. kolokvij

3. kolokvij i ukupni rezultati

 

 


Rezultati pismenih ispita

30.08.2017.

13.09.2017.


 Predavanja

Skupovi i funkcije

Limes funkcije

Neprekidne funkcije

Derivacija

Teoremi diferencijalnog racuna

Primjene diferencijalnog racuna

Nizovi realnih brojeva

Redovi realnih brojeva

Odredjeni integral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: prof.dr.sc. Saša Krešić-Jurić
E-mail:
skresic@pmfst.hr

Raspored predavanja: utorak 14-17 h, amfiteatar A1-1
 

Asistent: Josip Slipcevic
E-mail: josip.slipcevic@yahoo.com

Raspored vježbi: cetvrtak 8-11 h, dvorana 3-68, I. grupa
                               cetvrtak 11-14 h, dvorana 3-68, II. grupa
                             
                       
 Raspored kolokvija

Prvi kolokvij: 

Drugi kolokvij:

Treci kolokvij: subota 21.01.2017. u 14 sati, amfiteatar A0-2
 


Jesenski ispitni rokovi

Pismeni ispiti: 13.09.2017. (srijeda) u 10:00 sati, amfiteatar A0-2
                         
Usmeni ispit
25.09.2017., ponedjeljak, 11:00 sati, dvorana 3-17.

Napomena:

1. Na ispit se nece primati studenti koji ga nisu prijavili elektronskim putem.

2. Indeks za upis ocjene treba predati osobno. Ako se ocjena ne upise na ispitnom roku na kojem je ispit polozen, ispit treba ponovo polagati.
                                             Literatura
 • P. Slapnicar, Matematika 1, Matematika 2, online izdanje.
 • S. Kresic-Juric, Diferencijalni i integralni racun 1, skripta.
 • P. Javor, Matematička analiza 1, drugo izdanje, Element, Zagreb, 2001.
 • B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, peto izdanje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978.

Sadržaj kolegija
 1. Skupovi i funkcije
 2. Limes funkcije i neprekidnost
 3. Derivacija funkcije
 4. Teoremi diferencijalnog racuna i primjene
 5. Nizovi i redovi realnih brojeva
 6. Nizovi i redovi funkcija
 7. Neodredjeni integral
 8. Odredjeni integral


Način polaganja ispita

Ispit je cjelovit i sastoji se od pisane zadaće (rješavanje zadataka) i usmenog ispita (provjera teorijskog znanja). Pisana zadaća je eliminacijski dio ispita, tj. student može pristupiti usmenom ispitu ako postigne barem 50% bodova na pisanoj zadaći. Rezultati ispita vrijede za jedan ispitni rok.

Student se može osloboditi pisanog dijela ispita ako tijekom semestra polozi tri kolokvija. Svaki kolokvij nosi 100 bodova, a za pozitivnu ocjenu potrebno je barem 50 bodova. Rezultati kolokvija i pisanih zadaca vrijede dva ispitna roka u zimskom semestru.