Pridoslovno-matematički fakultet
Odjel za matematiku
Sveučilište u Splitu

Matematika 4


Rezultati kolokvija 2017/18

1. kolokvij

 

 


Rezultati pismenih ispita

 

 


 


 

Dodatni materijali  

NetPlot crtanje funkcija

Trigonometrijske funkcije

Tablica integrala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: prof.dr.sc. Saša Krešić-Jurić
E-mail:
skresic@pmfst.hr

Raspored predavanja: petak 10-13 sati, dvorana B3-69
 

Asistent: Jelena Pleština
E-mail: jplestina@pmfst.hr

Raspored vježbi: cetvrtak 12-15 sati, dvorana B3-69Raspored kolokvija

Prvi kolokvij

Drugi kolokvij:
 


Jesenski ispitni rokovi

Pismeni ispiti

Usmeni ispit:

Napomena:

1. Indeks za upis ocjene treba predati osobno. Ako se ocjena ne upise na ispitnom roku na kojem je ispit polozen, ispit treba ponovo polagati.

2. Na ispit se nece primati studenti koji ga nisu prijavili elektronskim putem.
 Literatura
  • P. Javor, Matematicka analiza 2, Element, Zagreb, 2000.
  • J. Stewart, Calculus, peto izdanje, Brooks/Cole-Thompson Learning, Belmont, 2003.
  • B.P. Demidovič, Zadaci i rijeseni primjeri iz vise matematike, peto izdanje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978.

Sadržaj kolegija
  1. Fourierov red: razvoj funkcije u Fourierov red, parna i neparna proširenja, Dirichletov teorem, uniformna konvergencija, Parsevalova jednakost,
  2. Vektorske funkcije: operacije s vektorskim funkcijama, limes, neprekidnost i derivacija, tangencijalni i normalni vektori, zakrivljenost krivulje.
  3. Teorija polja: skalarna i vektorska polja, gradijent, divergencija i rotacija.
  4. Krivuljni integrali: krivuljni integral skalarnog i vektorskog polja, potencijalna funkcija, konzervativna vektorska polja, Greenov teorem.
  5. Plošni integrali: plošni integral skalarnog i vektorskog polja, Stokesov i Gaussov teorem.


Način polaganja ispita

Ispit je cjelovit i sastoji se od pisane zadaće (rješavanje zadataka) i usmenog ispita (provjera teorijskog znanja). Pisana zadaća je eliminacijski dio ispita, tj. student može pristupiti usmenom ispitu ako postigne barem 50% bodova na pisanoj zadaći.
Rezultati ispita vrijede za jedan ispitni rok.

Student se može osloboditi pisanog dijela ispita ako tijekom semestra polozi dva kolokvija. Svaki kolokvij nosi 100 bodova, a za pozivitnu ocjenu potrebno je barem 50 bodova iz svakog kolokvija.  Rezultati kolokvija vrijede za dva ispitna roka u zimskom semestru.