IZBORNI KOLEGIJ
Naziv predmeta

Izabrana poglavlja neurologije

Kod

 

Vrsta

Teorijski s vježbama

Razina

Napredni – usmjerenje

Godina

III.

Semestar

V.

ECTS

5 (metodologija izracunavanja ECTS-a prikazana u posebnom prilogu)

Nastavnik

Prof.dr. Zdenko Kosinac

Kompetencije koje se stjecu

Stjecanje opcih kompetencija u pogledu poznavanja znacajki neurofiziologije, neuroanatomije i cešcih neuroloških bolesti

Stjecanje opcih kompetencija u pogledu pozvnavanja uloge kineziterapije u procesu lijecenja i rehabilitacije neuroloških bolesnika

Preduvjeti za upis

Položen ispit iz Kineziterapije na preddiplomskom studiju kineziologije

Sadržaj

•  Izrada, primjena i kontrola kineziterapijskih programa:

•  Programiranje kineziterapijskih postupaka kod neuromišicnih poremecaja i oboljenja (s naglaskom na mjere i postupke vježbanja kod multiple skleroze i cerebralne paralize).

•  Programiranje kineziterapijskih postupaka kod boesnika s preboljelim infarktom, kod bolesnika s ortostatskim i hiperkinetskim sindromom, kod bolesnika s povišenim krvnim tlakom, (hiprtonija-hipotonija).

•  Programiranje kineziterapijskih postupaka kod poremecaja i ozljeda sustava za kretanje

•  Programiranje kineziterapijskih postupaka kod poremecaja metabolizma (gojaznost, pothranjenost, anoreksija.

•  Programiranje kineziterapijskih postupaka kod poremecaja i oboljenja dišnog sustava (astma)

•  Programiranje kinezioloških aktivnosti u rehabilitaciji osoba s reumatskim bolestima: upalnim, kronicnim i degenerativnim, metabolickim i izvanzglobnim reumatskim bolestima.

•  Kineziterapija u trudnoci

•  Kineziterapijski postupci u rehabilitaciji karakteristicnih sportskih ozljeda.

•  Edukacija bolesnika za prevenciju nastanka onesposobljenosti

•  Invalidski sport: kategorizacije invalida prema vrsti i oštecenju organizma, kontraindikacije za ukljucivanje osoba u invalidski sport, natjecateljski sport invalidnih osoba, rekreativne aktivnosti invalidnih osoba.

 

Preporucena literatura

•  Kosinac Z. (2005): Kineziterapijski tretmani poremecaja i oboljenja organa i organskih sustava.

•  Brinar, Brzovic, Vukadin, Zurak (1996) : Neurologija - udžbenik za medicinske sestre, rentgen tehnic are i fizioterapeute.

Dopunska literatura

•  Demarin V. i suradnici (1998): Prirucnik iz neurologije.

•  Brinar V., Brzovic Z., Zurak N. (1999): Neurološka propedeutika

Oblici provodenja nastave

Teoretska predavanja uz korištenje multimedije, interneta; prakticne vježbe

 

Nacin provjere znanja i polaganja ispita

Usmeno-kolokvij

Jezik poduke i mogucnosti pracenja na drugim jezicima

Hrvatski jezik; nastavu je moguce pratiti i na njemackom jeziku

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Anonimna anketa medu studentima

 

Naziv predmeta

Izabrana poglavlja iz interne medicine

Kod

 

Vrsta

Teorijski s vježbama

Razina

Napredni – usmjerenje

Godina

III.

Semestar

V.

ECTS

4 (metodologija izracunavanja ECTS-a prikazana u posebnom prilogu)

Nastavnik

 

Kompetencije koje se stjecu

Stjecanje opcih ik specificnih kompetencija u pogledu poznavanja znacajki interne medicine i povezanost sa kineziterapijskim programima

Preduvjeti za upis

Položen ispit iz Kineziterapije na preddiplomskom studiju kineziologije

Sadržaj

Kineziterapija kod poremecaja i oboljenja srcano-žilnog sustava (osnove anatomije i fiziologije, kardijalna rehabilitacija:

•  ateroskleroza, infarkt miokarda, funkcionalna i terapijska klasifikacija srcanih bolesti, srcane mane, tjelesna aktivnost I kineziteraija osoba oboljelih od koronarnih bolesti, kineziterapija u rehabilitaciji koronarnih bolesti.

•  poremecaji cirkulacije, hipertenzija - kineziterapija bolesnika s hipertenzijom.

Kineziterapija kod opstruktivnih bolesti pluca:

•  ustroj dišnog sustava, mehanika disanja,

•  bronhijalna astma, astma uzrokovana vježbanjem, kineziterapija osoba s astmom, respiratorna kineziterapija.

Kineziterapija kod oboljenja organa za probavu:

•  dijabetes mellitus, kineziterapija kod dijabetesa,

•  gojaznost: fiziologija dobitka i gubitka težine, prevencija i lijecenje

•  pothranjenost, anoreksija, lijecenje pothranjenosti .

 

Preporucena literatura

•  Kosinac, Z. (2005): Kineziterapijski tretmani poremecaja i oboljenja organa i organskih sustava

Dopunska literatura

 

Oblici provodenja nastave

Teoretska predavanja uz korištenje multimedije, interneta; prakticne vježbe

 

Nacin provjere znanja i polaganja ispita

Usmeno-kolokvij

Jezik poduke i mogucnosti pracenja na drugim jezicima

Hrvatski jezik; nastavu je moguce pratiti i na njemackom jeziku

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Anonimna anketa medu studentima

 

Naziv predmeta

Metodika kineziterapije

Kod

 

Vrsta

Teorijski s vježbama

Razina

Napredni – usmjerenje

Godina

III.

Semestar

VI.

ECTS

9 (metodologija izracunavanja ECTS-a prikazana u posebnom prilogu)

Nastavnik

Prof.dr. Zdenko Kosinac

Kompetencije koje se stjecu

Stjecati opce kompentencije u pogledu poznavanja znacajki: uusvajanje temeljnog teorijskog znanja iz metodike kineziterapije i upoznavanje s mogucom primjenom kineziterapijskih metoda u cilju prevencije, terapije i rehabilitacije oboljelih organa i organskih sustava.

Stjecanje specificnih kompentencija s ciljem upoznavanja studenta s mogucom primjenom posebnih kineziterapijskih metoda u tretmanu patoloških stanja i bolesti pojedinih organskih sustava. Bolesti kardiovaskularnog, respiratornog mišicno-koštanog, krvtvornog i probavnog sustava koje reagiraju na primjenu kineziološke stimulacije.

 

Preduvjeti za upis

Položen ispit iz Kineziterapije na preddiplomskom studiju kineziologije

Sadržaj

•  Pojam, definicija cilj i zadace metodike kineziterapije. Vježbanje i otpornost prema bolestima: preventivna uloga tjelesnih vježbi, tjelesno vježbanje kao terapija, tjelesno vježbanje kao rehabilitacija. Neuromišicne funkcije i metodicke osnove uvježbavanja koordinacije, Refleksni pokreti i mehanizmi kontrole tjelesnog držanja.

•  Specijalne tehnike i metodicki postupci u kineziterapiji: neurorazvojna metoda po Bobathu i Kabathu, metoda po Margaret Rud, metoda Singne Brunstrem, proprioceptivna neuromuskularna fascilitacija (Kabath), kineziološki tretmani cerebralno oštecenih po Vojti; relaksacijske tehnike; ostale tehnike: ritmicka stabilizacija, relaksacija, snaga, tehnika ritma, Rehabilitacija, relaksacija, Biofidbek – biofidbek u kineziterapiji, Tehnike strecinga, Fascilitacija – metode fascilitacije

•  Masaža: osnovne tehnike masaže

•  Terapijske vježbe, principi terapijskih vježbi, vježbe za povecanje raspona pokreta (osnove kineziometrije).

•  Planiranje i programiranje kinezioloških aktivnosti

 

Preporucena literatura

•  Brauer, B., Gottschalk, K. (1992): Lehr und Übungsbuch. Sportförderunterricht. Dümmlers, 8., völling neu bearb, Aufl.

•  Jajic, I. i surad. (2000): Fizikalna medicina i opca rehabilitacija. Medicinska naklada.

•  Kosinac, Z. (2002): Kineziterapija sustava za kretanje, Sveucilište u Splitu,

•  Kosinac, Z. (2005): Kineziterapijski tretmani poremecaja i oboljenja organa i organskih sustava, Sveucilište u Splitu.

•  Dreher-Edelmann, G. (1995): Wirbelsäulengymnastik zur Behandlung und Vorbeugung von Wirbelsäulen Schäden. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

•  Majkic, M. (1992): Klinicka kineziterapija. Simpson, d.o.o. Zagreb.

 

Dopunska literatura

•  Obradovic, M. (2002): Opšta kineziterapija sa osnovama kineziologije, Univerzitet Crne Gore;

•  Palmer, L.M., Epler, E.M. (1998): Fudamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques. Lippincott Williams &Wilkins.

•  Tribastone, F. (1994): Compendio di Gimnastica Correttiva. Societa Stampa Sportiva, Roma

Oblici provodenja nastave

Predavanja, multimedijalne projekcije, vježbe

Nacin provjere znanja i polaganja ispita

Prakticno i teoretski

Jezik poduke i mogucnosti pracenja na drugim jezicima

Hrvatski jezik; nastavu je moguce pratiti i na njemackom jeziku

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Anonimna anketa medu studentima

 

Naziv predmeta

Odabrana poglavlja iz patopsihologije

Kod

 

Vrsta

Teorijski

Razina

Napredni – usmjerenje

Godina

III.

Semestar

VI.

ECTS

4

Nastavnik

Prof.dr.Mirjana Nazor

Kompetencije koje se stjecu

Razumijevanje patolo š kih pojava i psihi c kih aberacija u bolesnika

Preduvjeti za upis

Položen ispit iz Kineziterapije na preddiplomskom studiju kineziologije

Sadržaj

Stres i reakciej na stres;

Bol i tolerancija na bol; osnovne postavke bihevior terapije;

Poremecaji licnosti;

Pomoc u resocijalizaciji ovisnika o alkoholu i drogama

Preporucena literatura

G . C . Davison i J . M . Neale : Psihologija abnormalnog do ž ivljavanja i pona š anja ( odabrana poglavlja )

M . Havelka , Zdravstvena psihologija , Naklada “ Slap ”, Jastrebarsko ,1999

Dopunska literatura

 

Oblici provodenja nastave

Teoretska predavanja uz korištenje multimedije, interneta; prakticne vježbe

 

Nacin provjere znanja i polaganja ispita

Kolokvij

Jezik poduke i mogucnosti pracenja na drugim jezicima

Hrvatski jezik

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Anonimna anketa medu studentima

 

Naziv predmeta

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Kod

 

Vrsta

Teorijski s vježbama

Razina

Napredni – usmjerenje

Godina

III.

Semestar

VI.

ECTS

4

Nastavnik

Doc.dr. Tonko Vlak

Kompetencije koje se stjecu

Stjecanje op c ih kompetencija u svezi bolesti lokomotornog sustava

Stjecanje specifi c nih kompetencija u svezi primjena pojedinih oblika fizikalne terapije ( kineziterapija , termoterapija , hidroterapija )

Preduvjeti za upis

Položen ispit iz Kineziterapije na preddiplomskom studiju kineziologije

Sadržaj

•  Definicija, predmet istraživanja fizikalne medicine. Medicinska rehabilitacija.

•  Oblici lijecenja mjerama fizikalne medicine i procedure fizikalne terapije. Osnove kineziometrije. Propedeutika lokomotornog sustava.

•  Kronicna bol – evalvacija i tretman.

•  Reumatske bolesti ili muskulo skeletne bolesti – osnovne znacajke reumatskih bolesti

•  Upalne i degenerativne reumatske bolesti, bolni sindrom vratne kralješnice, bolni sindrom slabinske kralješnice

•  Izvanzglobne reumatske bolesti – sindrom bolnog ramena i entezitisi.

•  Metabolicke reumatske bolesti – osteoporoza, ulozi.

•  Aplikacija fizikalne terapije, kineziterapija reumatskih bolesti.

•  Rehabilitacija paraplegicara i tetraplegicara

•  Rehabilitacija amputiraca

Preporucena literatura

Kosinac , Z . (2005): Kineziterapijski tretmani poreme c aja i oboljenja organa i organskih sustava

Curkovic B. i sur. (2004) : Fizikalna i rehabilitacijska medicina

Dopunska literatura

Jajic I (1991) : Specijalna fizikalna medicina

Jajic I (2001) : Rehabilitacija reumatskih bolesti.

Oblici provodenja nastave

Teoretska predavanja uz korištenje multimedije, interneta; prakticne vježbe

 

Nacin provjere znanja i polaganja ispita

Usmeno-kolokvij

Jezik poduke i mogucnosti pracenja na drugim jezicima

Hrvatski jezik; nastavu je moguce pratiti i na njemackom jeziku

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Anonimna anketa medu studentima