Teorija skupova

 

Predavanja i vježbe

Izvedbeni plan 

 

Dodatni materijali

Bertrand Russell

Forester

Skripta

Ispiti i kolokviji

Primjeri ispita i kolokvija

Rezultati ispita i kolokvija

Ispitna pitanja

Nastavnik: dr.sc. Milica Klaričić Bakula

Raspored predavanja:  utorkom u 18 sati, PMF, soba 11

Raspored vježbi:  xx

  Raspored održavanja kolokvija

Prvi kolokvij: xx
Drugi kolokvij: xx

Raspored održavanja ispita

Pismeni ispiti: xx
Usmeni ispit:  po dogovoru.

 Literatura

  • Vlasta Matijević, Uvod u teoriju skupova, skripta, PMF, Split, 2010.
  • K. Kunen, Set Theory, North-Holland, 1992.

 

Sadržaj kolegija

  1. Aksiomi Zermelo-Fraenkelove teorije skupova: Aksiomi (ZF1)-(ZF3). Aksiomi (ZF4)-(ZF6). Aksiomi (ZF7)-(ZF9). Aksiom izbora (ZF10).
     
  2. Uspoređivanje brojnosti skupova:Ekvipotentni skupovi. Konačni i beskonačni skupovi. Prebrojivi i neprebrojivi skupovi. Aritmetika kardinalnih brojeva.
     
  3. Uređeni skupovi: Potpuno uređeni skupovi. Dobro uređeni skupovi. Zermelov teorem.

  4. Redni i kardinalni brojevi.

 

Način polaganja ispita

Ispit je cjelovit i sastoji se od pisane zadaće (rješavanje zadataka) i usmenog ispita (provjera teorijskog znanja). Pisana zadaća je eliminacijski dio ispita, to jest student može pristupiti usmenom ispitu ako postigne barem 50% bodova na pisanoj zadaći.

Student se može osloboditi pisanog dijela ispita ako tijekom semestra položi dva kolokvija. Za pozitivnu ocjenu potrebno je u prosjeku postići barem 50% bodova, s tim što na nijednom kolokviju student ne smije postići manje od 30% bodova. Rezultati kolokvija vrijede za dva ispitna roka u ljetnom semestru.