Odjel za fiziku
Prirodoslovno matematički fakultet
Ruđera Boškovića 33, 21000 Split
Hrvatska
mob: +385 91522 0593
email: iaviani@pmfst.hr

Ivica Aviani
Ivica Aviani  
Redoviti profesor u mirovini

[ životopis | istraživanja | publikacije | konferencije | edukacija | popularizacija | mediji | linkovi ]


Životopis

Rođen je u Splitu 1955. godine u kojem je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu u gdje je i doktorirao 1999. godine, nakon čega boravi na stručnom usavršavanju u Grenoblu. Od 1980. do 2017. godine zaposlen je na Institutu za fiziku u Zagrebu pri čemu od 2012. godine radi i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu kao profesor, u početku s pola radnog vremena, a od 2017. u punom radnom vremenu. Bavi se eksperimentalnom fizikom čvrstog stanja, a zadnjih godina i istraživanjima u edukaciji fizike te istraživanjima u biofizici. Objavio je 56 znanstvenih radova, 17 stručnih radova i 3 udžbenika. Uz ostalo, vodio je 2 doktorska te brojne diplomske i završne radove.

više
Uz znanstveni rad aktivno sudjeluje u obrazovanju kroz sveučilišnu nastavu, stručno usavršavanje nastavnika fizike te kroz rad s nadarenim učenicima. Voditelj je nekoliko znanstveno-istraživačkih i obrazovnih projekata te projekata za popularizaciju znanosti. U početku radi na istraživanjima termodinamičkih svojstava superionskih vodiča i poluvodiča, a od 1994. godine na problematici termodinamičkih i magnetskih svojstava jako koreliranih elektronskih sistema kao što su Kondo legure, teški fermioni, spojevi s fluktuirajućom valencijom. U eksperimentalom radu doprinosi razvoju i automatizaciji više mjernih uređaja: za DTA, za DSC, za, transportna svojstva, za magnetsku anizotropiju, za magnetsku susceptibilnost, za magnetostrikciju. U teorijskom radu usvojio je proračun termodinamičkih i magnetskih svojstava iona u kristalnom električnom polju te NCA račun transportnih i termodinamičkih svojstava za Andersonov model s izoliranom magnetskom primjesom. U okviru istraživanja u obrazovanju fizike radi na istraživanju studentskih miskoncepcija te testiranju novih nastavnih metoda i modela za učinkovitije konceptualno poučavanje mehanike i termodinamike. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu uspostavlja laboratorij za mikroskopiju atomskih sila (AFM) gdje istražuje antimikrobne efekte srebrnih nanočestica na sojevima E. coli bakterija. U sveučilišnoj nastavi sudjeluje kao nositelj kolegija na Fizičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci te na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Splitu. Sudjeluje i u nastavi na doktorskom studiju fizike u obrazovanju na Sveučilištu u Sarajevu. Od 2003. godine doprinosi povezivanju znanosti i školstva i kroz suradnju s Agencijom za znanost i obrazovanje. Zajedno s Agencijom organizira rad na projektima stručnog usavršavanja nastavnika fizike gdje na državnim stručnim skupovima i županijskim vijećima nastavnika drži velik broj predavanja i radionica. Sudjeluje u uzradi prijedloga kurikuluma kao stručnih radnih skupina za izradu kurikuluma Prirodoslovnog područja i predmeta Fizika. Mentor je doktorandima, diplomandima i učenicima na natjecanjima iz fizike te pomaže državnom timu u pripremama za Međunarodni turnir mladih fizičara. Voditelj je učeničkih i studentskih eksperimentalnih projekata. Autor je zadataka za natjecanja, među kojima i eksperimentalnog zadatka za Međunarodnu olimpijadu iz fizike. Dugogodišnji je voditelj obrazovnog programa E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva i suradnik Obrazovnog programa HTV-a. Rad na projektima za popularizaciju fizike započinje 2003. godine. Objavljuje znanstveno-popularne članke iz fizike te organizira i vodi niz javnih manifestacija. Među ostalim, organizator je Otvorenog dana Instituta za fiziku. Vodio je radni paket FP6 projekta WYP2005 Europe pod naslovom Beauty of physics. Organizirao je Festival fizike te natječaj i izložbu Ljepota fizike u Zagrebu 2005. godine. Organizirao je učeničke predstave pod nazivom Fizika na sceni i u priči u teatru ITD u Zagrebu. Organizirao je predavanja znanstvenika u školama diljem Hrvatske. Pokrenuo je projekt Fizika ekspres studentske sekcije HFD-a, koji i danas uspješno djeluje, te bio prvi voditelj, 2005. - 2008. godine. Organizator je natječaja za najbolju fotografiju iz fizike te putujuće izložbe Fizika i fotografija 2010.-2013. godine. Održao je preko 60 znanstveno-popularnih javnih predavanja iz fizike na Festivalu znanosti, Ljetnoj školi mladih fizičara, Simpoziju nastavne sekcije, Županijskom aktivu fizike te u nizu škola diljem Hrvatske. Svojim prilozima iz fizike sudjelovao je u preko 50 obrazovnih emisija HRT-a.

Obrazloženje doprinosa predloženika za državnu nagradu za popularizaciju znanosti 2017. godine

Ivica Aviani radeći kao eksperimentalni fizičar neposredno je doprinijeo unaprjeđenju mjernih uređaja i tehnika na Institutu za Fiziku u Zagrebu, laboratoriju Louis Néel na CNRS-u u Grenoblu te na Odjelu za fiziku PMF-a u Splitu. U teorijskom radu razvijao je i primjenjivao programe za izračun termodinamičkih i magnetskih svojstava iona u kristalnom električnom polju te transportnih svojstava za Andersonov model. Istraživao je termodinamička svojstava superionskih vodiča i poluvodiča, termodinamička i magnetska svojstva jako koreliranih elektronskih sistema poput Kondo legura, teških fermiona, spojeva s fluktuirajućom valencijom. Na PMF-u Splitu uspostavio je laboratorij za mikroskopiju atomskih sila (AFM) gdje je među ostalim započeo istraživanja antimikrobnih efekata srebrnih nanočestica. U suradnji s Odjelom za fiziku u Rijeci i Odsjekom za fiziku u Sarajevu provodi već niz godina istraživanja u obrazovanju fizike.

Znanstveni rad poslužio mu je kao podloga za rad u popularizaciji znanosti za koju je interes razvio radeći na organizaciji Otvorenog dana Instituta za fiziku 2003. godine. Ukazivao je na važnost dobre komunikacije s javnošću za stvaranje pozitivnog stava o znanstvenicima i općenito o prirodoslovlju. Masovni odaziv građana i učenika pokazao je da je potreba za takvom komunikacijom velika, ali i zahtjevna jer znanstvenici nisu sasvim vični komuniciranju na jednostavan i razumljiv način. To ga motivira za daljnji rad na popularizaciji znanosti, posebno prirodoslovlja.

Njegova se djelatnost može sagledati kroz nekoliko faza koje uključuju rad s učenicima, rad s nastavnicima i rad sa studentima. Pritom se ideja o načinu poučavanja fizike razvija od popularizacije znanosti u školama, popularizacije znanosti i obrazovanja učenika i građana preko medija, obrazovanja nastavnika na stručnim skupovima, sve do znanstvenog istraživanja u području fizike u obrazovanju i razvoju kurikuluma utemeljenog na istraživanju.

U početku djeluje kroz E-školu fizika kao voditelj učeničkih obrazovnih projekata: Magnetizam i jaki magneti i Model bacača kladiva, 2002./2003. godine te surađuje na projektu Primjena informacijskih tehnologija: Magnetizam-interaktivni moduli, MZT 2003. Sudjeluje u pripremama hrvatske reprezentacije za Međunarodni turnir mladih fizičara (IYPT) od 2004. do 2010. te koordinira radom Istraživačkog centra mladih V. gimnazije u Zagrebu od 2006. do 2010. godine. Voditelj je projekta, Demonstracijski komplet za magnetizam, IF- MZOŠ, 2009.-2010. Član je Državnog povjerenstva za natjecanja 2009. i autor eksperimentalnog zadatka za Međunarodnu fizičku olimpijadu u Zagrebu 2010. Sudjeluje u radu Školskog laboratorija (2011) i Laboratorija slave (2012) British Councila kao član žirija. Svi navedeni projekti namijenjeni su učenicima. Imajući u vidu mogućnosti i važnost obrazovanja djece predškolske dobi, kroz koje je moguće animirati i njihove roditelje te bake i djedove, kroz udrugu Prirodopolis, sudjeluje u projektu Može li drugačije i Kako to istražuju djeca, namijenjenog djeci u vrtićima (2014./2015).

Rad na popularizaciji znanosti znatno pojačava kroz voditeljstvo radnog paketa FP6 projekta WYP2005 Europe pod naslovom Beauty of physics. Kroz njega 2005. godine organizira Festival fizike, natječaj i izložbu Ljepota fizike te učeničke predstave u teatru ITD pod nazivom Fizika na sceni i u priči. Organizira predavanja znanstvenika u školama diljem Hrvatske te pokreće projekt Fizika ekspres studentske sekcije HFD-a, koji uspješno djeluje i danas, i vodi ga od 2005. do 2008. godine. Od 2006. godine do danas preuzima voditeljstvo web sjedišta E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva te od MZOŠ dobiva trogodišnji program izvaninstitucionalnog obrazovanja. Organizira natječaj za najbolju fotografiju iz fizike te putujuću izložbu fotografija pod naslovom Fizika i fotografija u nizu hrvatskih gradova tijekom (2011. i 2012.). Svoj rad na popularizaciji nastavlja organiziranjem i vođenjem niza javnih manifestacija i nastupa u medijima a te objavljivanjem znanstveno-popularnih članaka. Ti uraci imali su za cilj približiti prirodoslovlje i rad znanstvenika učenicima i građanima. Održao je preko 60 znanstveno-popularnih predavanja iz fizike na Festivalu znanosti, Otvorenom danu Instituta za fiziku, Ljetnoj školi mladih fizičara, itd. te u nizu škola diljem Hrvatske.

Važnu ulogu u popularizaciji znanosti odigrala je Hrvatska radio-televizija s kojom je od 2003. godine uspostavio vrlo dobru suradnju. Sa školskim programom HRT-a realizira nekoliko obrazovnih projekata: Teslina godina (2006), Moj pokus (2008), Eksperimenti koji su promijenili svijet (2008.), Fizika i fotografija (2010./2011.), a svojim prilozima uz izvođenje pokusa neposredno sudjeluje u preko 50 obrazovnih emisija.

Shvaća da najveći utjecaj na učenike može imati ako radi s njihovim učiteljima i nastavnicima. Stoga zajedno s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO) pokreće i izvodi program Susreti znanstvenika i učitelja, 2007. godine te pokreće i vodi projekt Konceptualno poučavanje termodinamike u osnovnoj i srednjoj školi, AZOO-IF 2010. Kroz te projekte, koji uključuju brojna predavanja i radionice, nastoji nastavu fizike obogatiti suvremenim spoznajama i vratiti pokus u učionicu kao okosnicu nastavnog sata. U periodu 2007. godine do danas održao je oko 50 predavanja i radionica za nastavnikena Županijskim međužupanijskim i Državnim stručnim vijećima učitelja i nastavnika fizike diljem Hrvatske.

Razvio je pomoćno nastavno sredstvo Komplet za magnetizam (2010.) te postao koautorom udžbenika Otkrivamo fiziku 7 za sedmi i Otkrivamo fiziku 8 za osmi razred osnovne škole (2014.). Njegov znanstveni rad iz fizike u obrazovanju omogućio je razvijanje jednog novog znanstvenog područja i rezultirao doktoratom te prvom docenturom iz područja metodike nastave fizike u Hrvatskoj.

Aktivno sudjeluje u stručnim radnim skupinama za izradu kurikuluma Prirodoslovnog područja i kurikuluma predmeta Fizika. Njegov rad prepoznat je i među kolegama u susjednim zemljama zbog čega zadnjih godina ima brojna pozvana predavanja.

Prof. Aviani svojim je radom u obrazovanju učitelja, nastavnika, studenata i učenika te općenito svih hrvatskih građana kroz niz godina izravno doprinio popularizaciji i prirodnih znanosti te njihovoj percepciji kao zanimljivih, važnih i poželjnih područja ljudskog djelovanja, što je neobično važno u vremenu kada je interes za područje prirodoslovlja, posebno među učenicima i studentima u padu. To je postigao, prije svega, uz predan i zapažen znanstveni rad kroz koji je neposredno stjecao znanja, koja je potom jednostavnim rječnikom prenosio dalje putem javnih nastupa i medija te neposredno putujući diljem Hrvatske. Važno je naglasiti njegov doprinos u organizaciji šest domaćih i šest međunarodnih znanstvenih skupova. U 2017. godini, uz sve navedeno treba posebno istaknuti njegovu organizaciju XIII. hrvatskog simpozija o nastavi fizike u Zadru, koji je bio posvećen nacionalnom kurikulumu te sudjelovanje u organizaciji međunarodne radionice Spin, charge and energy transport in novel materials u Hvaru, u kojoj su sudjelovali vrhunski znanstvenici iz područja. Svi ti skupovi, uz primjereni odjek u javnosti, značajno su doprinijeli promociji hrvatske znanosti.

Školovanje

 • 1999. Doktor znanosti, polje fizika, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Disertacija: Magnetska svojstva cerijevih metalnih spojeva: elektronske korelacije i kristalno polje, Mentor: Veljko Zlatić
 • 1994. Magistar znanosti, polje fizika, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  Magistarski rad:  Stehiometrija i toplinska svojstva superionskog Cu-Se sistema, Mentor: Zvonimir Ogorelec.
 • 1980. Diplomirani inženjer fizike, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Diplomski rad: Mjerenje specifičnog toplinskog kapaciteta pomoću DTA uređaja, Mentor: Zvonimir Ogorelec.
 • 1974. Gimnazija Natko Nodilo, Split

Zvanja

 • 2019. redoviti profesor, Sveučilište u Splitu
 • 2018. znanstveni savjetnik
 • 2014. izvanredni profesor, Sveučilište u Rijeci
 • 2012. izvanredni profesor, Sveučilište u Splitu
 • 2011. viši znanstveni suradnik
 • 2002. znanstveni suradnik
 • 1999. viši asistent
 • 1994. asistent
 • 1988. istraživač suradnik

Studijski boravci

 • 2011. Institutu za fizikalnu kemiju, Beč, Austrija, (10 dana) Termoelektrici 
 • 2009. Institutu za fizikalnu kemiju, Beč, Austrija, (10 dana) Termoelektrici
 • 2007. Sveučilište u  Cambridgeu, Cavendish Laboratory, (15 dana) Transportna svojstva CeGe pod tlakom
 • 2003. Sveučilište Joseph Fourier, Grenoble (3 mj.). Magnetostrikcija RE heksaborida
 • 2001. C.N.R.S. - Lab. Magnetisme Louis Néel, Grenoble (3 mj.). Magnetostrikcija RE heksaborida.
 • 1999. - 2000. C.N.R.S. - Lab. Magnetisme Louis Néel, Grenoble (6 mj.). Izrada uređaja za magnetostrikciju
 • 1996. Sveučilište J.W. Goethe, Physikalishes Institut, Frankfurt am M. (1 mj.) Ultrazvučna karakterizacija elastičnih svojstava teških fermiona.

Vještine i kompentencije

Stručne

 • Eksperimentalne metode i uređaji za karakterizaciju termodinamičkih i transportnih svojstava intermetalnih spojeva na niskim temperaturama uz variranje temperature, magnetskog i električnog polja.
 • Dizajn i izrada aparatura za mjerenje specifične topline i magnetostrikcije.
 • Račun efekata kristalnog polja na termodinamička i magnetska svojstva sistema s magnetskim ionima.
 • NCA proračuni transportnih i termodinamičkih svojstva sistema s magnetskim ionima za Andersonov model sa izoliranom magnetskom primjesom.

Organizacijske

Tehničke

Članstva


Znanstveni projekti i suradnja


Znanstveni radovi

Biofizika
 1. K. Ilić, N. Kalčec, L. Krce, I. Aviani, P. Turčić, I. Pavičić, I. Vinković Vrček,
  Toxicity of nanomixtures to human macrophages: Joint action of silver and polystyrene nanoparticles (
  pdf)
  Chemico-Biological Interactions 368, 110225 (2022); DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbi.2022.110225
 2. K. Ilić, L. Krce, J. Rodriguez-Ramos, F. Rico, N. Kalčec, I. Aviani, P. Turčić, I. Pavičić, I. Vinković Vrček,
  Cytotoxicity of nanomixture: combined action of silver and plastic nanoparticles on immortalized human lymphocytes
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 73, 127004 (2022); DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2022.127004
 3. T. Rončević, M. Gerdol, M. Mardirossian, M. Maleš, S. Cvjetan, M. Benincasa, A. Maravić, G. Gajski, L. Krce, I. Aviani,
  J. Hrabar, Ž. Trumbić, M. Derks, A. Pallavicini, M. Weingarth, L. Zoranić, A. Tossi, I. Mladineo,
  Anisaxins, helical antimicrobial peptides from marine parasites, kill resistant bacteria by lipid extraction and membrane disruption
  Acta Biomaterialia, 146, 131-144 (2022); DOI: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2022.04.025
 4. S. Pacor, M. Benincasa, M. V. Musso, L. Krce, I. Aviani, A. Pallavicini, M. Scocchia, M. Gerdol, M. Mardirossian,
  The proline-rich myticalins from Mytilus galloprovincialis display a membrane-permeabilizing antimicrobial mode of action
  Peptides 143, 170594 (2021); DOI: https://doi.org/10.1016/j.peptides.2021.170594.104938
 5. D. Crnčević, L. Krce, L. Mastelić, A. Maravić, B. Soldo, I. Aviani, I. Primožič, R. Odžak, M. Šprung,
  The mode of antibacterial action of quaternary N-benzylimidazole salts against emerging opportunistic pathogens
  Bioorganic Chemistry, 112, 104938 (2021); DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2021.104938
 6. L. Krce, M. Šprung, T. Rončević, A. Maravić, V. Čikeš Čulić, D. Blažeka, N. Krstulović and I. Aviani,
  Probing the Mode of Antibacterial Action of Silver Nanoparticles Synthesized by Laser Ablation in Water: What Fluorescence and AFM Data Tell Us (pdf)
  Nanomaterials 10 (6), 1040 (2020); DOI: https://doi.org/10.3390/nano10061040
 7. L. Krce, M. Šprung, A. Maravić, P. Umek, K. Salamon, N. Krstulović and I. Aviani,
  Bacteria Exposed to Silver Nanoparticles Synthesized by Laser Ablation in Water: Modelling E. coli Growth and Inactivation (pdf)
  Materials 13 (3), 653 (2020); DOI: https://doi.org/10.3390/ma13030653
 8. L. Krce, M. Šprung, A. Maravić, I. Aviani,
  A simple interaction-based E. coli growth model (pdf)
  Physical Biology 16 (6), 066005 (2019); DOI: https://doi.org/10.1088/1478-3975/ab3d51
 9. T. Rončević, D. Vukičević, L. Krce, M. Benincasa, I. Aviani, A. Maravić, A. Tossi,
  Selection and redesign for high selectivity of membrane-active antimicrobial peptides from a dedicated sequence/function database (pdf)
  Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes 1861(4), 827-834 (2019); DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2019.01.017
 10. T. Rončević, L. Krce, M. Gerdol, S. Pacor, M. Benincasa, F. Guida, I. Aviani, V. Čikeš-Čulić, A. Pallavicinib, A. Maravić, A. Tossi,
  Membrane-active antimicrobial peptide identified in Rana arvalis by targeted DNA sequencing (pdf)
  Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes 1861(3), 651-659 (2019); DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2018.12.014
 11. L. Bazina, A. Maravić, L. Krce, B. Soldo, R. Odžak, V. Bučević Popović, I. Aviani, I. Primožić, M. Šprung,
  Discovery of novel quaternary ammonium compounds based on quinuclidine-3-ol as new potential antimicrobial candidates
  European Journal of Medicinal Chemistry 163, 626-635 (2019) ; DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.12.023
Edukacijska fizika
 1. N. Erceg, L. Jelovica, Z. Hrepić, V. Mešić, M. Karuza, I. Aviani (pdf)
  University students' conceptual understanding of microscopic models of electrical and thermal conduction in solids,
  Eur. J. Phys. 42, 045702 (2021); DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6404/abf5eb
 2. D.S. Glamočić, V. Mešić, K. Neumann, A. Sušac, W.J. Boone, I. Aviani, E. Hasović, N. Erceg, R. Repnik, V. Grubelnik
  Maintaining item banks with the Rasch model: An example from wave optics (pdf)
  Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 17, 010115 (2021); DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.010105
 3. V Mešić, K. Neumann, I. Aviani, E. Hasović, W. J. Boone, N. Erceg, V. Grubelnik, A. Sušac, Dž. Salibašić Glamočić, M. Karuza, A. Vidak, A. Alihodžić and R. Repnik
  Measuring students' conceptual understanding of wave optics: A Rasch modeling approach (pdf)
  Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 15, 010115 (2019); DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.15.010115
 4. N. Erceg, I. Aviani, M. Karuza, K. Grlaš, V. Mešić
  Development of the kinetic molecular theory of liquids concept inventory: Preliminary results on university students’ misconceptions,
  Eur. J. Phys. 40, 025704 (2019); DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaff36
 5. N. Erceg, I. Aviani, V Mešić, M. Glunčić, G. Žauhar
  Development of the kinetic molecular theory of gases concept inventory: Preliminary results on university students’ misconceptions (pdf)
  Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 12, 020139 (2016); DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.12.020139
 6. više
 7. I. Aviani, N Erceg, V Mešić
  Drawing and using free body diagrams: Why it may be better not to decompose forces (pdf)
  Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res. 11, 020137 (2015); DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.11.020137
 8. N. Erceg, I. Aviani, V. Mešić, Z. Kaliman, D. Kotnik-Karuza
  Probing students' conceptual knowledge of satellite motion through the use of diagram (pdf)
  Revista Mexicana de Fisica E. 60, 75-85 (2014)
 9. N. Erceg, I. Aviani
  Students’ Understanding of Velocity-Time Graphs and the Sources of Conceptual Difficulties (pdf)
  Croatian Journal of Education 16, 43-80 (2014)
 10. N. Erceg, I. Aviani and V. Mešić
  Using photographs to elicit student ideas about physics: The case of an unusual liquid-level phenomenon (pdf)
  Canadian Journal of Physics 92, 9-17 (2014); DOI: https://doi.org/10.1139/cjp-2013-0302
 11. N. Erceg, I. Aviani and V. Mešić
  Probing students' critical thinking processes by presenting ill-defined physics problems (pdf)
  Revista Mexicana de Fisica E. 59, 65-76 (2013)
 12. N. Erceg, I. Aviani
  Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama (pdf)
  Napredak 154, 61-82 (2013).

Fizika
 1. J. Car, D. Blažeka, T. Bajan, L. Krce, I. Aviani, N. Krstulović
  A quantitative analysis of colloidal solution of metal nanoparticles produced by laser ablation in liquids (pdf)
  Applied Physics A, 127, 838 (2021); DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-021-04966-z
 2. L. Zurak, V. Labinac, N. Erceg, I. Aviani, M. Jusup, M. Karuza
  Testing scalar diffraction theory: Gaussian beam on a slit (pdf)
  J. Opt. Soc. Am. A 37 (5), 752-758 (2020); DOI: https://doi.org/10.1364/JOSAA.388703
 3. M. Očko, K. Zadro, Đ. Drobac, I. Aviani, K. Salamon, D. Mixson, E.D. Bauer, J.L. Sarrao
  Magnetic properties of CexYb1-xPt compared to CexLa1-xPt ones (pdf)
  J. Magn. Magn. Mater. 451, 727-733 (2018); DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.12.014
 4. M. Očko, K. Zadro, Đ. Drobac, I. Aviani, K. Salamon, E.D. Bauer, J.L. Sarrao
  Transport properties of the CexLa1-xPt alloy system: Unusual concentration dependence of the Curie temperature (pdf)
  J. Magn. Magn. Mater. 426, 40-45 (2017); DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.11.051
 5. M. Očko, K. Zadro, Đ. Drobac, I. Aviani, K. Salamon, D. Mixson, E.D. Bauer, J.L. Sarrao
  Study of the magnetic properties of the CexLa1-xPt alloy system: Which interaction establishes ferromagnetism in Kondo systems? (pdf)
  J. Magn. Magn. Mater. 417, 359 (2016); DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.05.100
 6. više
 7. C.R.S. Haines, N. Marcano, R.P. Smith, I. Aviani, J.I. Espeso, J.C. Gуmez Sal, and S.S. Saxena
  Complex magnetic states of heavy fermion compound CeGe (pdf)
  Low Temp. Phys. 38, 821 (2012); DOI: https://doi.org/10.1063/1.4734012
 8. M. Očko, Z. Samardžija, S. Žonja, I. Aviani
  Structural and electronic properties of the highly concentrated UxY1-xRu2Si2 alloy system (pdf)
  J. Alloys Compd. 512, 79 (2012); DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.09.022
 9. T. Muramatsu, T. Kanemasa, T. Kagayama, K. Shimizu, Y. Aoki, H. Sato,  M. Giovannini,  P. Bonville, V. Zlatic, I. Aviani, R. Khasanov, C. Rusu, A. Amato, K. Mydeen, M. Nicklas, H. Michor, E. Bauer,
  Re-entrant quantum criticality in Yb2Pd2Sn (pdf)
  Phys. Rev. B 83 180404(R)-1 (2011); DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.180404
 10. M. Očko, S. Žonja, I. Aviani, E.D. Bauer, J. L. Sarrao
  Transport properties of the YbAl3 compound: On the energy scales of YbAl3 from thermopower data
  J. Alloys Compd. 509, 6999 (2011); DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.04.057
 11. M. Amara, R. M. Galera, I. Aviani, F. Givord
  Macroscopic and microscopic investigation of the antiferromagnetic phase of TbB6
  Phys. Rev. B 82, 224411-1 (2010); DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.82.224411
 12. I. Aviani, M. Ocko, D. Staresinic, K. Biljakovic, A. Loidl, J. Hemberger, J.L.Sarrao
  Understanding the energy scales relevant for the valence transition in YbInCu4 (pdf)
  Phys. Rev. B 79, 165112 (2009) ; DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.79.165112
 13. R. M. Galera, M. Amara, I. Aviani, F. Givord, F. Zontone, S. Kunii
  Charge distribution consequences of the magnetic order in TbB6 (pdf)
  Physica Status Solidi C 9, 3184 (2006); DOI: https://doi.org/10.1002/pssc.200567115
 14. M. Očko, J.L. Sarrao, N. Stubičar, I. Aviani, Ž. Šimek, M. Stubičar
  Microhardness of the YbAg xIn1-xCu4 alloy system pdf)
  J. Mater. Sci. 40,  4181 (2005) ; DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-005-3821-7
 15. M. Amara, S. Luca, R.-M. Galera, I. Aviani, J.F. Berar
  Orbital degrees of freedom and ordering phenomena in a 4f system
  J. Solid State Chem., 171, 69 (2003); DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-4596(02)00147-0
 16. M. Očko, J.L. Sarrao, N. Stubičar, I. Aviani, Ž. Šimek, M. Stubičar
  Microhahardness of the YbxY1-xInCu4 alloy system: the influence of electronic structure on hardness
  J. Phys: Cond. Matt. 15, 8719 (2003); DOI: https://doi.org10.1088/0953-8984/15/50/006
 17. M. Očko, J.L. Sarrao, I. Aviani, Đ. Drobac, I. Živković, M. Prester
  Anomalous properties of the YbxY1-xInCu4 alloy system, (pdf)
  Phys. Rev. B, 68, 075102-1-7 (2003); DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.68.075102
 18. M. Amara, I. Aviani, S.E. Luca, D. Dufeu, P. Lethuillier, R.M. Galera
  Dilatometric study of spontaneous magnetostriction in NdMg antiferromagnet
  J. Magn. Magn. Mater.226, 1005 (2001); DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-8853(00)01173-2
 19. I. Aviani, M. Miljak, V. Zlatić, K.D. Schotte, C. Geibel, and F. Steglich
  Kondo effect in CexLa1-xCu2.05Si2 intermetallics (pdf)
  Phys. Rev. B 64, 184438-1-11  (2001) ; DOI: https://doi.org210.1103/PhysRevB.64.184438
 20. M. Pinterić, M. Miljak, N. Biškup, O. Milat, I. Aviani , S. Tomić, D. Schweitzer, W. Strunz, and I. Heinen
  Magnetic anisotropy and low-frequency dielectric response of weak ferromagnic phase in k-(BEDT-TTF)2Cu(N(CN)2)Cl where BEDT-TTF is Bis (ethylenedithio) tetrathiafulvalene (pdf)
  Eur. Phys. J. B. 11, 217 (1999); DOI: https://doi.org/10.1007/BF03219166
 21. V. Zlatić, I. Aviani, and M. Miljak
  Scaling approach to the magnetic properties of Ce intermetallics (pdf)
  Molecular Physics Reports 24, 136 (1999)
 22. M. Očko, J.-G. Park, and I. Aviani
  Competition Between Intrasite and Intersite Interactions in Doped YRu2S2 (pdf)
  Physica B. 259-261, 260 (1999); DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-4526(98)01088-6
 23. I. Aviani, M. Miljak, V. Zlatić, B. Buschinger and C. Geibel
  Magnetic properties of CexLa1-xCu2.05Si2 pdf)
  Physica B. 259-261, 686 (1999); DOI: https://doi.org10.1016/S0921-4526(98)00836-9
 24. J. Dolinšek , D. Arčon , P. Cevc, O. Milat, M. Miljak , I. Aviani
  A spin-dimer-like magnetic ordering in the infinite-chain compound Ca0.85CuO2
  Phys. Rev. B, 57, 7798-803 (1998) ; DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.57.7798
 25. M.Vojnović, S. Antolić, B. Kojićprodić, N, Brničević, M. Miljak , I. Aviani
  Reactions of hexanuclear niobium and tantalum halide clusters with mercury(II) halides:
  Synthesis and structures of the semiconducting Compounds [M6Br12(H22O)6][HgBr4]*12H2O, M=Nb, Ta

  Zeitschrift fur Anorganische und Allemeine Chemie. 623, 1247-54 (1997); DOI: https://doi.org/10.1002/zaac.19976230811
 26. O. Milat and I. Aviani
  (Ba/Sr)O-BI-layer ordering in the RE2(Ba/Sr)2GaCu2O9 superconducting cuprate (pdf)
  Fizika A 6, 51-60 (1997).
 27. I. Aviani,M. Miljak, V. Zlatić, D. Finsterbusch, W. Assmus, B. Lüthi
  Magnetic properties of YbInCu4 (pdf)
  Physica B. 230, 275-8 (1997); DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-4526(96)00679-5
 28. M.Miljak, V. Zlatić, I.Kos, I.Aviani, A.Hamzić and G.Collin
  Temperature dependence of the magnetic anisotropy of metallic Y-Ba-Cu-O single crystals in the normal phase (pdf)
  Phys. Rev B 42, 10742-45 (1990); DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.42.10742
 29. M.Horvatić, I. Aviani and M.Ilić
  Two point D.C. ionic conductivity measurements in the superionic phase of Cu2-xSe, (pdf)
  Solid State Ionics 34, 21-24 (1989); DOI: https://doi.org/10.1016/0167-2738(89)90425-6
 30. M.Horvatić, Z.Vučić, J.Gladić, M.Ilić, I.Aviani and Z.Ogorelec
  Electromotive force of the superionic phase of cooper-selenide (pdf)
  Solid State Ionics 27, 31-36 (1988); DOI: https://doi.org10.1016/0167-2738(88)90486-9
 31. Aviani, Z.Vučić, M.Horvatić and J.Gladić
  Concentration and temperature dependence of the thermal expansion coefficient in the superionic phase of Cu2-xSe (pdf)
  Solid State Comm. 64, 1317-19 (1987).; DOI: https://doi.org/10.1016/0038-1098(87)90633-8
 32. I.Aviani, M.Horvatić and J.R.Cooper
  Versatile, low-cost, real-time dataacquisition and processing system
  Rev. Sci. Instrum. 58, 1133 (1987) ; DOI: https://doi.org/10.1063/1.1139573
 33. Z.Ogorelec and I.Aviani
  Current-Voltage Characteristic of superionic Ag2S in two coexisting phases (pdf)
  Fizika 15, 375-83 (1983)
 34. radovi objavljeni u zbornicima

 35. I. Aviani, M. Horvatić
  Uređaj za mjerenje specifičnog toplinskog kapaciteta relaksacijskom metodom
  IV. Jugoslavenski simpozij o primjeni fizike, Sarajevo 1987.,Zbornik radova
 36. Z. Ogorelec, V. Horvatić,  I. Aviani
  Optoelektrični senzor koncentracije
  III Jugoslavenski simpozij o primjeni fizike, Beograd 1985., Zbornik radova
 37. M. Ilić, V.Radić, Z.Ogorelec, I.Aviani i Z.Vučić
  Silicijev temperaturni senzor
  Simpozij o elektronskih sestavnih delih in materijalih, Ljubljana 1981. Zbornik radova, str.179.

Stručni radovi

 1. D. Bogdanović, I. Aviani
  Samostalno učenje istraživanjem u okružju virtualnog laboratorija: Rad i snaga električne struje (pdf)
  Zbornik radova XV. hrvatskog simpozija o nastavi fizike 196-202, HFD 2021.
 2. M. Dučina, L. Krce, I. Aviani
  Primjena Stefan-Boltzmannova zakona na satu fizike (pdf)
  Zbornik radova XV. hrvatskog simpozija o nastavi fizike 158-167, HFD 2021.
 3. B. Tošić, I. Aviani
  Samostalno učenje istraživanjem u virtualnom laboratoriju: Elastična potencijalna energija (pdf)
  Zbornik radova XV. hrvatskog simpozija o nastavi fizike 203-209, HFD 2021.
 4. N. Erceg, L. Jelovica, Z. Hrepić, M. Vanes, M. Karuza, I. Aviani
  Konceptualne poteškoće vezane uz električnu vodljivost čvrstih tvari (pdf)
  Zbornik radova XV. hrvatskog simpozija o nastavi fizike 125-130, HFD 2021.
 5. N. Erceg, I. Aviani, V. Mešić, M. Glunčić, G. Žauhar
  Konceptualni test molekularno-kinetičke teorije plina - suvremeni metodički alat za kreiranje učinkovite nastave fizike (pdf)
  Zbornik radova XIII. hrvatskog simpozija o nastavi fizike, 47-53, HFD, Zagreb 2017.
 6. I. Aviani, Računalo kao mjerni uređaj, (pdf)
  Nastava fizike br. 2, pp. 7 - 12 (2016.)
 7. više
 8. I. Aviani, Neodimijski magneti na satu fizike, (pdf)
  Nastava fizike br. 1, pp. 46 - 55 (2015.)
 9. I. Aviani, Energija, nove mogućnosti - 2. dio, Priroda 10, 34 – 39 (2014.).
 10. I. Aviani, Energija, nove mogućnosti - 1. dio, Priroda 9, 26 – 30 (2014.).
 11. I. Aviani, Kako možemo pokazati da se sile zbrajaju kao vektori, Matematičko-fizički list, LXIII 3, 189 (2012. - 2013.). 
 12. I. Aviani, Apsolutna nula, Universitas 29, 20 (2012).
 13. I. Aviani and B. Erjavec, An easy method to show the diffraction of light, Physics education 46, 134 (2011).
 14. I. Aviani, Fizika vodene površine, E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva, 2009.
 15. I. Aviani, Novčić koji zna plivati, Matematičko-fizički list, LX 3, 174 (2009. - 2010.). 
 16. I. Aviani, Energija, nove mogućnosti, E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva, 2008.
 17. H. Mesić,I. Aviani, D. Mičić, I. Batistić, Zbirka Ineraktivnih konceptualnih zadataka iz fizike, E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva ( 2008.).
 18. I. Aviani, Fizika kao temelj novih tehnologija, Zbornik 21. ljetne škole mladih fizičara, Labin : HFD, 57-64 (2005.).

Uredničke knige

 1. I. Aviani, urednik, Suvremeni kurikul i nastava fizike: Zbornik radova XIII. hrvatskog simpozija o nastavi fizike, Hrvatsko fizikalno društvo, Zagreb 2017

Udžbenici

 1. S. Prelovšek- Peroš, B. Mikuličić, B. Milotić, I. Aviani, Otkrivamo fiziku 7, udžbenik fizike u sedmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2014.
 2. B. Milotić, B. Mikuličić, S. Prelovšek- Peroš, I. Aviani, Otkrivamo fiziku 8, udžbenik fizike u osmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2014.
 3. I.Aviani i B. Erjavec, Čudesni svijet magneta, Priručnik Demonstracijskog kompleta za magnetizam, Institut za fiziku, Zagreb (2010.), ISBN 978-953-7666-06-4

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima
 1. I. Aviani, Logaritamska priroda prirode, VIII. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac, Srbija, 27-29. 03. 2020. (pozvano predavanje)
 2. I. Aviani, Demonstration Experiment in the Inquiry-Based Instruction, 2nd International Conference of Physics and Related Science Education 2019, ICPRSE 2019, 17 - 19 Oct 2019, Subotica, Serbia (pozvano predavanje)
 3. I. Aviani, Istraživanjem do fizičkih zakona i zakonitosti, Međunarodna konferencija: Položaj fizike u srednjim školama u regionu, Aleksinac, Srbija, 9. - 11. ožujka 2018. (pozvano predavanje)
 4. I. Aviani, Demonstracijski pokus u istraživačkoj nastavi fizike, XXXV. republički seminar o nastavi fizike, Šabac, Srbija, 11.-13. svibnja 2017. (pozvano predavanje)
 5. I. Aviani, Using analogy in developing students’ conceptual understanding of electrical properties of matter, 11th Conference of the Society of Physicists of Macedonia 2016, Ohrid, 22. - 25. September 2016. (pozvano predavanje)
 6. više
 7. I. Aviani, Fizika vodene površine XXXIV. republički seminar o nastavi fizike, Zlatibor, Srbija, 12. - 14. svibnja 2016. (pozvano predavanje)
 8. I. Aviani, Računalo kao mjerni uredjaj, Međunarodna konferencija: Položaj fizike u srednjim školama u regionu, Aleksinac, Srbija, 26. - 28. veljače 2016. (pozvano predavanje)
 9. L. Krce, M. Šprung, N. Krstulović, I. Aviani, Sudy of influence of laser ablation synthetized silver nanoparticles on e. coli bacteria 22. International scientific meeting on vacuum science and technique, Osilnica, Slovenia, 21-22 may 2015, Book of abstracts.(poster)
 10. I. Aviani, Neodimijski magneti na satu fizike, XXXIII. republički seminar o nastavi fizike, Zlatibor, Srbija 14. - 16. svibnja 2015., Zbornik radova (pozvano predavanje)
 11. I. Aviani, Pokusi s neodimijskim magnetima u nastavi fizike, Simpozijum o položaju fizike u srednjim školama u regionu, Aleksinac, Srbija 20. - 22. veljače 2015., Zbornik radova (pozvano predavanje)
 12. N. Erceg, I. Aviani and V. Mesic, Eksperimentiranje nestandardnim pristupom dijagramima sila - put ka boljem razumijevanju, Simpozijum o položaju fizike u srednjim školama u regionu, Aleksinac, Srbija 20. - 22. veljače 2015. , Zbornik radova, 45 - 50.(pozvano predavanje)
 13. L. Krce, T. Bajan, N. Krstulović, I. Aviani, Laser synthesis and AFM characterization of colloidal silver nanoparticles, 12th Greta Pifat-Mrzljak International School of Biophysics. Primosten 2014 (poster)
 14. I. Aviani, N. Erceg, V. Mešić, Probing the influence of the teaching method on students' ability to identify real forces in diagrams, GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physic, University of Palermo, Book of abstracts, (2014) 234-235 (predavanje)
 15. N. Erceg, I. Aviani, V. Mešić, Z. Kaliman, D. Kotnik-Karuza, Probing students' conceptual knowledge of satellite motion by use of diagrams, GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physic, University of Palermo, Book of abstracts, (2014) 282-282 (poster)
 16. I. Aviani, Collaboration among teachers and scientists: Is it possible? Toward a Platform for Motivated and Gifted Youth, February 24-27, 2012 Čakovec, Croatia (predavanje)
 17. I. Aviani, Antiferromagnetic domains nucleation and growth dynamics studied by magnetostriction of the TbB6, NATO Advanced Reaserch Workshop, New materials for thermoelectric applications: theory and experiment, Hvar, Croatia, September 19 - 25, 2011. (poster)
 18. I. Aviani, Phase diagram of 4f heavy fermion compounds Advanced Reaserch Workshop, New materials for thermoelectric applications: theory and experiment, Hvar, Croatia, October 2 - 7, 2010. (predavanje)
 19. I. Aviani, Emergence of two quantum critical points in Yb2Pd2Sn under pressure: the modified Doniach phase diagram, Croatian-Japanese Workshop on Materials Science, Zagreb, 29-30 June 2009. (predavanje)
 20. J.I. Espeso, J.C. Gómez Sal, N. Marcano, G.M. Kalvius, D.R. Noakes, A. Amato, V. Zlatić, I. Aviani, M. Očko, S. Haines, R. Smith, S.S. Saxena, When simple alloys turn into complicated, ARW Workshop on Correlated Thermoelectrics, September 20 - 26, 2008 Hvar, Croatia (predavanje)
 21. I. Aviani, M. Očko, D. Starešinić, K. Biljaković, J. Hemberger, A. Loidl, J. L. Sarrao, Understanding the energy scales relevant for the valence transition in YbInCu4, Conference on Concepts in Electron Correlation, September 24 - 30, 2008 Hvar, Croatia (poster)
 22. I. Aviani, M. Očko, D. Starešinić, K. Biljaković,  J. Hemberger, A. Loid, and  J. L. Sarrao: The role of crystal field excitations in YbInCu4,  ESM’07 Sinaia, Rumunjska, 7-10. rujna 2007. (predavanje)
 23. D. Mrvoš, D. Mucko, I. Aviani, Thermomagnetic motor, Zbornik sažetaka - Međunarodni znanstveno-stručni skup Život i djelo Nikole Tesle Zagreb 28.-29. lipnja 2006. (predavanje)
 24. Aviani, J. Hemberger, A. Loidl, D. Starešinić, M. Očko, J.L. Sarrao, Specific heat of the Yb0.5Y0.5InCu4, Conference on Concepts in Electron Correlation, Hvar, Croatia 2005. (poster).
 25. Aviani, M. Očko, J. L. Sarrao, Crystal field levels scheme for Yb(x)Y(1-x)InCu(4) obtained from the susceptibility data, 2nd Hvar Meeting on Strongly Correlated Electron Systems,  Hvar, Croatia 2002. (poster). 
 26. Aviani, M.Miljak, V. Zlatić, K.D. Schotte, C. Geibel, and F. Steglich, Kondo effect in CexLa1-xCu2.05Si2 intermetallics, Concepts in electron correlation, Hvar, Croatia 1999 (poster)
 27. Aviani, M. Miljak, V. Zlatić, B. Buschinger and C. Geibel, Magnetic properties of CexLa1-xCu2.05Si2, The International Conference on Strongly Correlated Electron Systems SCES, Paris, France 1998. (poster). 
 28. M. Vojnović, P. Planinić, N. Brničević, M. Miljak, I. Aviani, Reactions of the hexanuclear clusters of niobium and tantalum with mercury(II) halides, 12th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Saint-Malo, France, 1997 (poster).
 29. Aviani, M. Miljak, V. Zlatić, D. Finsterbusch, W.  Assmus,  B. Lüthi, Magnetic properties of YbInCu4, The International Conference on Strongly Correlated Electron Systems SCES, Zürich, Switzerland, 1996 (poster)
 30. M. Horvatić, Z. Vučić, J. Gladić, M. Ilić, Z. Ogorelec, I. Aviani, Electromotive force of the superionic phase of cooper selenide, 10thYugoslav Symposium on Condensed Matter Physics, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina 1986. (poster)
 31. Aviani, Z. Vučić, M. Horvatić, J. Gladić, Concentration and temperature dependence of the thermal expansion coefficient in the superionic phase of  Cu2-xSe, 10thYugoslav Symposium on Condensed Matter Physics, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina 1986. (poster)
 32. Z. Ogorelec i I. Aviani, Current-voltage characteristic  of  the two phases of superionic Ag2S, 8th Yugoslav Symposium on Condensed Matter Physics, Poreč, Croatia 1982 (poster)
 33. Z. Vučić, O. Milat, Z.Ogorelec, V. Horvatić, I.Aviani, Order parameter of superionic conductors, 8th Yugoslav Symposium on Condensed Matter Physics, Poreč, Croatia 1982. (poster)

Sudjelovanje na domaćim skupovima

 1. I. Aviani, Kilogram više nije artefakt: Kako objasniti njegovu novu definiciju pomoću Planckove konstante, XIV. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Zadar, 23. - 25. travnja 2019. (predavanje)
 2. N. Erceg, I. Aviani, V. Mešić, M. Glunčić, G. Žauhar Konceptualni test molekularno-kinetičke teorije plina - suvremeni metodički alat za kreiranje učinkovite nastave fizike, Zbornik radova XIII. hrvatskog simpozija o nastavi fizike, 47-53, Hrvatsko fizikalno društvo, Zagreb 2017.(predavanje)
 3. I. Aviani, Boje nanostrukturiranih sustava i fotoničkih kristala, Čovjek i svjetlost, Simpozij HFD-a povodom obilježavanje Godine svjetlosti 2015, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 29. 9. - 1. 10. 2015. (predavanje)
 4. I. Aviani, Razumijevanjem vala do pojma čestice, XII. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Povezivanje nastave fizike i istraživanja, Zadar, 30. 3. - 2. 4. 2015. (predavanje)
 5. više
 6. I. Aviani, Težina u službi prirode, Jedanaesti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Nastava fizike i interdisciplinarnost, Primošten, 26. - 28. ožujka 2013. (predavanje)
 7. I. Aviani, Temeljni koncepti termodinamike, Državni stručni skup za nastavnike fizike gimnazija i strukovnih škola, OŠ Rikard Katalinić Jeretov, Opatija, 4.-6. 04. 2012. (radionica)
 8. I. Aviani, Toplina i temperatura, Državni stručni skup za učitelje fizike osnovne škole, Gimnazija Eugena Kumičića, Opatija, 2.-4. 04. 2012. (radionica)
 9. I. Aviani, Nukleacija i rast antiferomagnetske domene TbB6, Sedmi znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva, Primošten, 13.-16. listopada 2011.(poster)
 10. I. Aviani, Izložba Fizika i fotografija, Deseti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Nastava fizike - postignuća i izazovi, Zadar, 27. - 29. travnja 2011. (poster/izložba)
 11. I. Aviani, Sto godina supravodljivosti i nastava fizike, Deseti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Nastava fizike - postignuća i izazovi, Zadar, 27. - 29. travnja 2011. (predavanje)
 12. I. Aviani, E-škola fizika: Možemo li bolje? Znanstveno stručni skup u povodu 125. godišnjice Hrvatskog prirodoslovnog društva, Zagreb, 9.-10. 12. 2010. (predavanje)
 13. B. Erjavec i I. AvianiObrazovni projekti Instituta za fiziku: Demonstracijski komplet za magnetizam, Deveti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Primošten, 16 -18. 03. 2009.  (predavanje).
 14. I. Aviani, Osobno računalo kao mjerni uređaj, Deveti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Primošten, 16 -18. 03. 2009.  (predavanje).
 15. I. Aviani, V. Zlatić, Pojava dvije kvantne kritične točke u Yb2Pd2Sn pod tlakom: Modificirani Doniachov fazni dijagram, 6. znanstveni sastanak HFD-a, Primošten, 8. - 11. listopada 2009., (poster)
 16. I. Aviani, M. Očko, D. Starešinić, K. Biljaković,  J. Hemberger, A. Loid, and J. L. Sarrao, Efekti kristalnog polja u YbInCu4, Peti znanstveni sastanak HFD-a, Primošten 5-8. listopada 2007., (poster)
 17. M. Očko, K. Zadro, Đ. Drobac, V. Bermanec, I. Aviani, Ž. Šimek, E.D. Bauer, D.  Mixon, J.L. Sarrao: Kondo feromagnet CePt Peti znanstveni sastanak HFD-a, Primošten 5-8. listopada 2007., (poster)
 18. Aviani, Jaki neodimijski magneti u suvremenoj nastavi fizike, Sedmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Novi Vinodolski 12. - 14. 04. 2007. (radionica)
 19. Aviani, Zašto je bolje ne rastavljati sile, Osmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Novi Vinodolski 12. - 14. 04. 2007.(predavanje)
 20. Aviani, Ljepota fizike, Sedmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Šibenik, 30. 03 - 01.04. 2005. (predavanje)
 21. M. Očko, M.Stubičar, N. Stubičar, I. Aviani, Ž. Šimek, Utjecaj elektronske strukture na mehanička svojstva metalnih sistema Yb(x)Y(1-x)InCu4 i YbAg(y)In(1-y)Cu, Dani Instituta za fiziku 2004. (predavanje).
 22. Aviani, M. Očko, Ž. Šimek, J.L. Sarrao, Niskotemperaturna svojstva visokotemperaturne faze YbInCu4 opažena dopiranjem itrijem, Dani Instituta za fiziku 2004. (predavanje). 
 23. Ž. Šimek, M. Očko, I. Aviani, Ispitivanja teškofermionskog intermetalika YbAgCu4 kao potencijalnog termoelektrika, Dani Instituta za fiziku 2004: Promicanje ideja fizike (predavanje).
 24. Aviani, M. Očko, Ž. Šimek, J.L. Sarrao, Study of valence-fluctuating YbxY1-xInCu4 system of alloys, 4. znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva, Zagreb, 2003. (predavanje). 
 25. Aviani, M. Amara, R. M. Galéra, Jednodomensko stanje antiferomagnetskog monokristala TbB6, magnetoelastična svojstva, III. znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva, Zagreb, 28-30 rujna, 2001. (poster).
 26. M. Vojnović, S. Antolić, B. Kojić-Prodić, N. Brničević, M. Miljak, I. Aviani, [M_6Br_(12)(H_2O)_6][HgBr_2X_2]×12H_2O, M = Nb, Ta, X = Cl, Br, I - Spojevi s poluvodičkim svojstvima, XV. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Opatija, 1997 (poster). 
 27. Milat and I. Aviani: (Ba/Sr)O-bi-layer Superstructure in the RE2(Ba/Sr)2GaCu2O9 Superconductor , 2nd Croatian Symposium on Electron Microscopy, Zagreb, 1996. (predavanje). 
 28. Aviani, J. Gladic, O. Milat, Z. Vučić: Korelirani podsistemi u superionskim i niskodimenzionalnim vodičima i supravodičima , I. znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog drustva, Zagreb, 28-30 rujna, 1994. (poster).
 29. Aviani, Z. Ogorelec, Specifični toplinski kapacitet i fazni prijelaz u superionskom bakar selenidu: termodinamički model, Konf. IFS iz atomske i molekularne fizike i fizike čvrstog stanja, Zagreb, veljača 1992. (poster). 

Seminari

 1. I. Aviani, Prijedlog projekta osnivanja Hrvatskog centra za napredne materijale i nanotehnologiju - C2AMN, Sveučilište u Splitu, PMF 24. 01. 2013.
 2. I. Aviani, Istraživanja magnetskih, termodinamičkih i transportnih svojstava 4f i 5f intermetalnih spojeva, PMF u Sarajevu, 29. 06. 2012.
 3. I. Aviani, Istraživanja magnetskih, termodinamičkih i transportnih svojstava 4f i 5f intermetalnih spojeva, Institut za fiziku, Zagreb, 18. 06. 2012.
 4. I. Aviani, Budućnost termoelektrika, PMF u Splitu, 04. 04. 2012.

Sudjelovanje u obrazovanju

Nositelj kolegija

 1. Strategije obrazovanja fizike temeljene na istraživanju,
  Sveučilište u Splitu, Poslijediplomski sveučilišni studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, 2020. –2022.
 2. Biofizika, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, 2020. – danas
 3. Experimental Methods of Physics in Biophysics, Sveučilište u Splitu, Poslijediplomski sveučilišni studij Biofizika, 2019. – 2022.. (dio kolegija)
 4. Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2017.- 2022.
 5. Uvod u statističku fiziku(Statistička fizika I), Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2017.- 2022.
 6. Fizika čvrstog stanja, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2012.- 2022.
 7. Metodika nastave fizike III, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2015.- 2022.
 8. Metodika nastave fizike II, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2015.- 2022.
 9. Metodika nastave fizike I, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2015.- 2022.
 10. Odabrana poglavlja metodike nastave fizike , Univerzitet u Sarajevu, Doktorski studij - Fizika u obrazovanju, 2014.- 2022.
 11. više
 12. Multimedijske prezentacije, (nositelj kolegija), Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 2008.- 2015.
 13. Temeljni pojmovi u fizici, (nositelj kolegija), Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku, 2013.- 2015.
 14. Magnetski materijali i primjene (nositelj kolegija), Sveučilište u Rijeci, Diplomski studij inženjerstva i fizike materijala, 2012.-2013.
 15. Fizika I, (nositelj kolegija), Diplomski studij Konzervacije i restauracije Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, 2011. - 2013.
 16. Računalo u pokusu, (nositelj kolegija), Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, treća godina nastavni smjer 2008.- 2011.
 17. Seminari iz eksperimentalne fizike, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 1996./97.
 18. Praktikum iz elektronike, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 1980./81. i 1981./82.

Mentorstvo

 1. Dražena Bogdanović, diplomski rad, Istraživačka nastava fizike u Go-lab okruženju , Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (17.09.2021.) voditelj: I. Aviani
 2. Barbara Tošić, diplomski rad, Samostalno učenje istraživanjem u virtualnom laboratoriju: Elastična potencijalna energija , Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (10.09.2021.) voditelj: I. Aviani
 3. Lucija Krce, doktorska disertacija, Experimental Investigation and Modelling of Bacterial Growth and Inactivation: E. coli Exposed to Laser-synthesized Silver Nanoparticles , Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (03.07.2020) voditelj: I. Aviani
 4. Robert Maretić, završni rad, Carathéodoryeva termodinamika , Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (29.07.2020.) voditelj: I. Aviani
 5. Sandra Matko, diplomski rad, Mjerenje mase pomoću Kibblove vage: Nova definicija kilograma , Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (16.07.2020.) voditelj: I. Aviani
 6. Iva Papak, diplomski rad, Prikupljanje podataka u istraživačkoj nastavi fizike: Laboratorijske vježbe , Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (9.5.2019.) voditelj: I. Aviani
 7. Ivana Ursa, diplomski rad, Mjerenje toplinske vodljivosti silicija pomoću 3 omega metode, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (12.10.2018.) voditelj: I. Aviani
 8. Anđela Crnčević, diplomski rad, Pametni telefon u istraživačkoj nastavi fizike, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (7.9.2018.) voditelj: I. Aviani
 9. Mia Kutleša, diplomski rad, Novi pristupi istraživačkoj nastavi elektromagnetizma, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (13.7.2018.) voditelj: I. Aviani
 10. Antonia Stojan, diplomski rad, Primjena Geogebre u istraživačkoj nastavi fizike, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (14.11.2017.) voditelj: I. Aviani
 11. Marko Grgić, diplomski rad, Učenje i poučavanje fizike uz pomoć Algadooa – jednostavnog programa za simulacije, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (29.9.2017.) voditelj: I. Aviani
 12. više
 13. Ante Šimić, završni rad, Baterije budućnosti, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (29.9.2017.) voditelj: I. Aviani
 14. Juraj Novak, završni rad, Osnovni principi hlađenja – na putu prema apsolutnoj nuli, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (25.9.2017.) voditelj: I. Aviani
 15. Dunja Šimićić, diplomski rad, Testiranje moguće toksičnosti tinti za tetovaže, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (15.9.2017.) voditelj: I. Aviani
 16. Dunja Šimićić, završni rad, Istraživanje materijala pomoću raspršenja x-zraka, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (21.9.2015.) voditelj: I. Aviani
 17. Nataša Erceg, doktorska disertacija, Učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike, Odsjek za fiziku, PMF, Univerzitet u Sarajevu, 15. 01. 2013. voditelj: I. Aviani
 18. Dino Butulija, diplomski rad, Metodička obrada periodičnih gibanja analizom video zapisa, Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu (09.12.2011.) voditelj: I. Aviani
 19. Neva Margetić, diplomski rad, Metodička obrada gibanja analizom video zapisa, Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu (24.11.2011.) voditelj: I. Aviani
 20. Berti Erjavec, viši stručni suradnik Instituta, Multimedijalni laboratorij - Obrazovni projekti instituta 2009. – 2010. voditelj: I. Aviani
 21. Marija Došlić, V. gimnazija Zagreb, Nanometarska struktura čađe kao uzrok superhidrofobnosti, natjecanje Vip Eureka 2008. ( prva nagrada )
 22. Josip Tokmačić, dipl. inž. matematike, Multimedijski laboratorij, civilni ročnik, 2006.
 23. Petra Puntijar, diplomski rad, Specifični toplinski kapacitet  Yb0.5Y0.5InCu4 sistema slitina, Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu (10. 06. 2005.) voditelj: I. Aviani
 24. Dražen Mrvoš i Dalibor Mucko, Curiev motor, samostalni eksperimentalni radovi učenika srednjih škola, Državno natjecanje iz fizike, Mali Lošinj, 13-16. 05. 2004. (druga nagrada)
 25. Ivica Zerec, diplomski rad, Utjecaj kristalnog polja na magnetska svojstva intermetalnih spojeva LaxCe1-xCu6, Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu (08. 12. 1999.) voditelj: V. Zlatić  (I. Aviani)

Obrazovni projekti

 1. Razvoj studija fizike uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – FizKO, projekt Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019.- 2021.
 2. Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, projekt Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2018.- 2021.
 3. STEMp - Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika fizike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, projekt Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015.- 2016.
 4. Prijedlog Nacionalnog kurikuluma prirodoslovnog područja , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015.- 2017.
 5. Prijedloga Nacionalnog kurikuluma predmeta Fizika , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015.- 2017.
 6. više
 7. Voditelj je projekta Konceptualno poučavanje termodinamike u osnovnoj i srednjoj školi, Agencija za odgoj i obrazovanje - Institut za fiziku, 2012.
 8. Sudjeluje u radnoj grupi: Izgradnja suradnje na temu rada s motiviranim i nadarenim učenicima, Institut sinergije znanosti i društva, Čakovec, 01. 07. 2011.
 9. Voditelj je programa u području izvaninstucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih financiranog od MZOŠ-u periodu od 2007. do 2010., pod naslovom E-škola FIZIKA HFD-a
 10. Voditelj je obrazovnog projekta Instituta za fiziku, Demonstracijski komplet za magnetizam, financiranog od MZOŠ-a 2009.-2010.
 11. Autor je eksperimentalnog zadatka za Međunarodnu fizičku olimpijadu, Zagreb 2010.
 12. Sudjeluje u projektu HTV-a Pokusi koji su promijenili svijet (šest emisija) 2008.
 13. Suvoditelj je projekta Susreti znanstvenika i učitelja, Agencije za odgoj i obrazovanje (mr. sc. Željko Jakopović). od 2007. godine
 14. Voditelj je projekta HFD-a Elektronska škola fizika od 2006.
 15. Sudjeluje u projektu HTV-a Teslina godina 2006.
 16. Koordinator je Istraživačkog centra mladih V. gimnazije u Zagrebu.
 17. Sudjelovao je u projektu HTV-a Teslina godina 2006.
 18. Sudjeluje u pripremama hrvatske reprezentacije za Međunarodni turnir mladih fizičara (IYPT) od 2004. godine
 19. Suradnik je obrazovnog programa HTV-a od 2003. godine.
 20. Sudjeluje na edukacijskom projektu primjena informacijskih tehnologija MZT-a, Magnetizam-  interaktivni moduli; voditelj P. Pervan 2003. godine.
 21. Voditelj obrazovnog projekata e-škole fizika HFD-a: Magnetizam i jaki magneti od 2002. godine
 22. Voditelj je obrazovnog projekata e-škole fizika HFD-a: Model bacača kladiva 2002. godine

Stručno usavršavanje nastavnika

 1. Radionica iz elektromagnetizma,   Stručni skup nastavnika fizike strukovnih škola i gimnazija Splitsko-dalmatinske županije, Elektrotehnička škola Split, 30. kolovoza 2018. (radionica zajedno sa studenticom Ivom Papak)
 2. Elektromagnetizam u rukama učenika,   radionica s učenicima III. gimnazije u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 20. 2. 2018.(radionica)
 3. Uporaba analogije za razvoj konceptualnog razumijevanja električnih svojstava tvari,   Stručno vijeće nastavnika fizike Zagrebačke županije, Srednja škola Vrbovec 1. lipnja 2017.(predavanje)
 4. Demonstracijski pokus u istraživački usmjerenoj nastavi: Razvijanje učeničkih sposobnosti istraživanja prirodnih pojava, Stručni skup za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, Filozofski fakultet Sveučilišta, Rijeka, 13.travnja 2017.(radionica)
 5. Demonstracijski pokus u istraživački usmjerenoj nastavi: razvijanje učeničkih sposobnosti istraživanja prirodnih pojava, Čudesni svijet magneta, Međužupanijski skup za nastavnike fizike Grada Zagreba i okolnih županija, 10. - 11. siječnja 2017.(radionica)
 6. Magnetizam i svijet magneta, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike srednjih i osnovnih škola Dubrovačko-neretvanske županije s učenicima, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, 23. 11. 2016.
 7. Demonstracijski pokus u istraživački usmjerenoj nastavi: razvijanje učeničkih sposobnosti istraživanja prirodnih pojava, Stručno vijeće OS Grada Zagreba i okolnih županija, OŠ A. G. Matoša, Zagreb 30. - 31. 08. 2016.
 8. više
 9. Svojstva elektriziranih tijela: nosioci naboja u izolatorima i vodičima, ŽSV za učitelje fizike osnovnih škola Zagrebačke županije, Institut za fiziku, , 28. 11. 2014.
 10. Svojstva elektriziranih tijela, ŽSV učitelja fizike osnovnih škola grada Zagreba - zapad, OŠ Janka Draškovića, Zagreb, 11. 11. 2014.
 11. Svojstva elektriziranih tijela, ŽSV za učitelje fizike osnovnih škola Istarske Županije, 3. 02. 2014. OŠ V. Nazor, Pazin
 12. Građa tvari, ŽSV za učitelje fizike osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, 10. 02. 2014. OŠ
 13. Svojstva elektriziranih tijela, ŽSV Međimurske županije za učitelje fizike osnovnih škola, 24. 02. 2014. OŠ V. Nazor,
 14. Svojstva elektriziranih tijela: nositelji naboja u izolatorima i vodičima, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike zadarske županije, Zadar, 11. studenog 2013. (predavanje).
 15. Čudesni svijet magneta, Stručno vijeće OŠ Grada Zagreba i okolnih županija, 29. - 30. 08. 2013. (radionica)
 16. Temeljni koncepti termodinamike, Županijsko stručno vijeće županije profesora fizike Istarske županije, Tehnička škola Pula, 3. 12. 2012. (predavanje)
 17. Hod po vodi: fizika supervodoodbojnosti , Seminar za nastavnike Kantona, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 6. 11. 2012. (predavanje) R
 18. Termodinamički principi toplinskih strojeva, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike, Institut za fiziku, 24. 05. 2012. (predavanje)
 19. Treći zakon termodinamike, Institut za fiziku, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike, 17. 04. 2012.(predavanje)
 20. O silama i o tome kako postupati s njima, Županijsko stručno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije profesora fizike na srednjim i osnovnim školama, OŠ Garešnica, 07. 03. 2012.
 21. Toplina u svijetu molekula, Institut za fiziku, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike, 23. 02. 2012. (predavanje)
 22. Molekularno kinetička teorija, Institut za fiziku, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike, 31. 01. 2012. (predavanje)
 23. Supravodljivost – što nam je sve omogućila zagonetka stara 100 godina, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike Dalmacije, MIOC Split, 01. 09. 2011.
 24. Računalo kao mjerni instrument, Međužupanijski stručni skup za učitelje fizike Primorsko-goranske, Istarske i Ličko senjske županije, OŠ Delnice, 29. 06. 2011.
 25. Računalo kao mjerni instrument, Međužupanijski stručni skup za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Istarske i Ličko senjske županije, SŠ Delnice, 28. 06. 2011.
 26. Čarolija fizike, Stručni aktiv za fiziku nastavnika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije, Karlovac, OŠ Mahično, 21. 03. 2011.     
 27. Računalo kao mjerni uređaj, predavanje i radionica, Županijsko stručno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije profesora fizike na srednjim i osnovnim školama,Gimnazija Daruvar, 03. 02. 2011.
 28. Računalo kao mjerni uređaj, Državni stručni skup iz fizike i astronomije za voditelje županijskih stručnih vijeća, Rijeka, 22. - 24. rujna 2010.
 29. Promatranje fizikalnih procesa u vremenu pomoću računala, Stručno vijeće OŠ Grada Zagreba i okolnih županija, 30. -  31. 08. 2010. (predavanje i radionica)
 30. Čudesni svijet magnetizma, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,  19. 10.  2010.
 31. Računalo kao mjerni uređaj, Državni stručni skup iz fizike i astronomije za voditelje županijskih stručnih vijeća, Rijeka, 22. - 24. rujna 2010. (predavanje)
 32. Promatranje fizikalnih procesa u vremenu pomoću računala, Stručno vijeće OŠ Grada Zagreba i okolnih županija, 30. -  31. 08. 2010. (predavanje i radionica)
 33. Čudesni svijet magnetizma, Županijsko stručno vijeće Grada Zagreba, OŠ Rudeš 3. 11. 2009. (predavanje i radionica)
 34. Fizika vodene površine, Stručno vijeće OŠ Grada Zagreba i okolnih županija, 25. -  26. 08. 2009. (predavanje i radionica)
 35. Fizika vodene površine, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike Zagrebačke županije, Tehnička škola Tesla, 15. 05. 2009.
 36. Fizika vodene površine, Državni stručni skup voditelja županijskih vijeća nastavnika fizike, Primošten 14-16. 04. 2009. (predavanje i radionica)
 37. Čudesni svijet magnetizma, Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike, Zadar, 2. 03. 2009.
 38. O silama i o tome kako postupati s njima, Županijsko stručno vijeće, Split 28. 02. 2009.
 39. Magnetizam tvari, Županijsko vijeće nastavnika fizike Dubr.-Neretv. žup., SŠ. fra A.K. Miošića,  Ploče 7. 11. 2008. (predavanje)
 40. Energija, nove mogućnosti, Državni seminar za učitelje i nastavnike fizike u osnovnim i srednjim školama, Zadar, 25. – 28. ožujka 2008. (predavanje)
 41. Magnetizam tvar,  Županijsko stručno vijeće kemije i fizike za srednjoškolske nastavnike, Gimnazija Sisak, 17. 04.  2008. (predavanje)
 42. Energija, nove mogućnosti,  Stručno vijeće učitelja fizike OŠ grada Zagreba  zapad, OŠ grofa Janka Draškovića, 9. prosinac 2008. (predavanje)
 43. Energija, nove mogućnosti,  Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike karlovačke županije, Karlovac, 26. lipnja 2008. (predavanje)
 44. Energija, nove mogućnosti,  Županijsko stručno vijeće  za OŠ i SŠ Krapinsko-zagorske županije, SŠ Bedekovčina, 9. 10. 2008. (predavanje)
 45. Energija, nove mogućnosti,  Stručno vijeće učitelja fizike OŠ grada Zagreba  istok, OŠ Rapska, 10.travnja 2008. (predavanje)
 46. Energija, nove mogućnosti, Gradsko stručno vijeće nastavnika fizike, Zagreb, XV. gimnazija 11. prosinca 2007. (predavanje)
 47. Energija, nove mogućnosti, Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća nastavnika iz fizike, Čakovec 14. studenog 2007. (predavanje)
 48. Čudesni svijet magnetizma, Stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća za nastavnike kemije, IV. Osnovna škola, Varaždin, 11. rujna 2007. (predavanje)
 49. O silama i o tome kako postupati s njima,  Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike, Vrbovec 29. rujna 2007. (predavanje)
 50. Magnetizam,  Županijsko stručno vijeće nastavnika fizike, Zagreb, Tehnička škola Tesla, 29. lipnja 2007. (predavanje)
 51. Magnetizam tvari, Županijsko stručno vijeće za nastavnike kemije, Zagreb, gimnazija “Lucijan Vranjanin”, 9. srpnja 2007. (predavanje)

Popularizacija fizike

Projekti

Organizacija

Znanstveno- popularna predavanja i radionice

 1. Kilogram, nova definicija, Fešta 'o fizike, OŠ dr. Franje Tuđmana, 8. lipnja 2019.
 2. Supervodoodbojnost inspririrana prirodom, Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb, 4. travnja 2019.
 3. Elektromotor, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Prirodoslovna škola Split, 16. veljače 2019.
 4. Laboratorijske vježbe iz elektromagnetizma, Subotnje jutro uz fiziku, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, 15.12.2018.
 5. Fizika inspirirana biologijom, godišnji sastanak Fizikalnog društva Split, PMFST, 12. 12. 2018.
 6. Kako nastaje vjetar? Županijski centar izvrsnosti, Prirodoslovna škola Split, 8.12.2018.
 7. Zašto brod ne tone, Županijski centar izvrsnosti, Prirodoslovna škola Split, 10.11.2018.
 8. Zemlja kao magnet, Županijski centar izvrsnosti, Prirodoslovna škola Split, 20.10.2018.
 9. Kompas u rukama fizičara: Istraživanje zakona fizike i svijeta atoma, Subotnje jutro uz fiziku, Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci - Step Ri, 21.4.2018.
 10. Pokusi iz fizike, PrirodosLovac. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 18.4.2018.
 11. Pokusi iz fizike, Festival znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 16.4.2018.
 12. više
 13. U svijetu magneta i Fizika iz našeg laboratorija, predavanja iz ciklusa “Zašto studirati fiziku?” Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 7.04.2017.
 14. Čudesni svijet magneta, Otvoreni dan Instituta za fiziku, 15.04.2016.
 15. Galvanski elektron, Fešta o' fizike 2016., SŠ Ivana Meštrovića, Drniš, 28. 05. 2016.
 16. U svijetu magneta, 7. zimska škola fizike, Gimnazija Požega 5. 03. 2016.
 17. Strukturne boje – spektakl svjetlosti u prirodi, Festival znanosti Split 25.04.2015.
 18. Strukturne boje – spektakl svjetlosti u prirodi, Otvoreni dan Instituta za fiziku, 17. 04.2015.
 19. Hod po vodi, Predavanje s pokusima za Osnovnu školu Mertojak, PMF, Split, 25. 05. 2014.
 20. Fizika na dar, predstava za djecu predškolske dobi, Rovinjsko Selo, 24.05.2014.
 21. Valovi, valovi i opet valovi, Festival znanosti Split 11.04.2014.
 22. Na putu do apsolutne nule, V. zimska škola fizike Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, 15. 02. 2014.
 23. Čudesna voda, Fešta o' fizike, Kistanje, 08. 06. 2013.
 24. Fizika na dar, Festival znanosti u vrtiću, Umag, 25. 05. 2013.
 25. Budućnost energije – energija budućnosti, Festival znanosti, Split, 26. 04. 2013.
 26. Termoelektrici-snaga budućnosti, Otvoreni dan Instituta za fiziku, 22. 03.2013.
 27. Zašto su poluvodiči dobri termoelektrici, Fešta o' fizike, Kistanje, 26. 05. 2012.
 28. Hod po vodi, Proljetna škola fizike, Kunjevci, Vinkovci, 19. 05. 2012.
 29. Fizika na sceni, Proljetna škola fizike, Kazalište Virovitica, 11. 05. 2012.
 30. Fizika na površini vode, Proljetna škola fizike, Gimnazija P. Preradovića, Virovitica, 11. 05. 2012.
 31. log10^10, Festival znanosti,  Rijeka, 27. 04. 2012.
 32. Apsolutna nula, Festival znanosti, Split, 23. 04. 2012.
 33. Zvuk - što je to?, Fešta o' fizike, Kistanje, 11. 06. 2011.
 34. Čudesni svijet magnetizma, Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik, 28. 05. 2011.
 35. Hod po vodi, Festival znanosti, Split, 15. 04. 2011.
 36. Hod po vodi, Festival znanosti,  Omiš,  15. 04. 2011.
 37. 100 godina supravodljivosti, Festival znanosti, Zagreb, 12. 04. 2011.
 38. 100 godina supravodljivosti, , Otvoreni dan Instituta, Zagreb, 25.03. 2011
 39. Čudesni svijet magneta, Zimska škola fizike, Slavonski Brod, 12. 03. 2011.
 40. Lotos, raštika i vodene površine fizika, Druga Zimska škola fizike,  Požega, 26. 02. 2011.
 41. Supravodljivost, Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 26. 01. 2011.
 42. Lotos, raštika i vodene površine fizika, Gimnazija Čakovec, Čakovec, 15. 01. 2011.
 43. Njeno veličanstvo - Energija, Fešta o' fizike,  Kistanje,  15. svibnja 2010.
 44. Termoelektrici-snaga budućnosti, Festival znanosti,  Zagreb,  22. travnja 2010.
 45. Magneti nam još mnoge tajne skrivaju, Festival znanosti, Split,  20. travnja 2010.
 46. Doprinos Einsteina fizici i prirodnim znanostima, SŠ Mate Blažine, Labin, 25. ožujka 2010.
 47. Termoelektrici-snaga budućnosti, Posjet učenika iz Lošinja, Institut za fiziku, Zagreb, 14. ožujka  2010.
 48. Termoelektrici-snaga budućnosti, Otvoreni dan Instituta za fiziku, 5. ožujka  2010.
 49. Čarolija magneta, Fešta o' fizike,  Kistanje,  16. svibnja 2009.
 50. Tajne magnetizma, Festival znanosti,  Split,  24. travnja 2009.
 51. Tajna lotosova cvijeta, Festival znanosti,  Rijeka,  22. travnja 2009.
 52. Čudesni svijet magnetizma, Društvo matematičara i fizičara, Rijeka, 4. travnja 2009.
 53. Tajna lotosova cvijeta, Otvoreni dan Instituta, 27. ožujka  2009.
 54. Fizika vodene površine, Labin, 23. ožujka 2009.
 55. Communicating the beauty of science, British Council seminar, Edinburg 25-30 March 2008 (predavanje)

 56. Energija za budućnost, Festival znanosti, Zagreb  24. travnja 2008. (predavanje)
 57. Nove energije, Otvoreni dan Instituta, 11. travnja  2008. (predavanje)
 58. Čudesni svijet magnetizma, Festival znanosti, Zagreb, 25. 04. 2007.(predavanje s pokusima)
 59. Što sve mogu magneti? Workshop "Recent developments in low dimensional charge density wave conductors", Skradin 29.06 - 3.07. 2006., Croatia (javno predavanje)
 60. Fizika i tehnologija, Zavod za školstvo, Županijski aktiv profesora fizike, Zagreb, XV. gimnazija, 9. siječnja 2006. (pozvano predavanje)  
 61. World Year of Physics 2005 in Croatia,  Final WYP2005 meeting – Europe, 3 - 4 March 2006, Paris, France, http://www.wyp2005.org/presentations pdf/Croatia.pdf, (predavanje)
 62. The Croatian Physical Society for the International Year of Physics 2005, report for the first six months period of 2005, 2nd European meeting for the World Year of Physics, EPS, Mulhouse, Francuska, 2.- 3. rujna 2005. (predavanje)
 63. Magneti - što bi još trebalo saznati o njima? Tjedan fizike, Institut za fiziku, 2005., (predavanje)
 64. Fizika kao temelj novih tehnologija, 21 ljetna škola mladih fizičara, Labin, 2005. (pozvano predavanje)
 65. Ljepota fizike, Sedmi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Šibenik, HFD, 2005., (pozvano predavanje)
 66. Čudesni svijet magneta – igra s magnetima, Festival znanosti, Zagreb, 26-30. 04. 2004. (predavanje i prezentacija)
 67. Magnetizam i jaki magneti, V Gimnazija,  Zagreb, 07. 11. 2003. (predavanje uz  pokuse)
 68. Magnetizam i jaki magneti ,  3PIF-a, Tjedan Instituta za fiziku 15-17 siječnja 2003., Otvoreni dan, Zagreb 2003. ((popularno predavanje uz demonstracijske pokuse)
 69. Magnetizam i jaki magneti, III. radni sastanak e-škole fizika, Institut za fiziku, 13. prosinca 2002., (predavanje)
 70. Curiev motor, Institut za fiziku, 21. studenog 2002., (predavanje)

Posjete školama i znanstveno-popularna predavanja s pokusima

 1. OŠ Ivana Gundulića u  Dubrovniku, OŠ Koločep na Koločepu, OŠ Luka Šipanska na Šipanu,
  OŠ Lopud na Lopudu i OŠ Antuna Masleše u Orašacu,  1.- 4. listopada 2006.
 2. više
 3. Srednjoj školi Ambroza Haračića u Malom Lošinju, 13. prosinca 2005.
 4. Osnovnoj školi Fažana u Fažani, 12. prosinca 2005.
 5. Osnovnoj školi Šijana u Puli, 12. prosinca 2005.
 6. Osnovnoj školi Josipa Pupačića u Omišu,  2. prosinca 2005.
 7. Osnovnoj školi Ravne Njive u Splitu,  1. prosinca 2005.
 8. Srednjoj školi Dugo Selo u Dugom Selu, 9. prosinca 2005.
 9. Osnovnoj školi Spinut u Splitu, 2. prosinca 2005.
 10. Srednjoj školi Vrbovec u Vrbovcu, 25. studenog 2005.
 11. Gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu, 24. studenog 2005.
 12. Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu,  23. studenog 2005.
 13. Srednjoj školi Zdravstveno učilište u Zagrebu,  19. svibnja 2005.
 14. Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici,  26. travnja 2005.
 15. Osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Krapini, 18. travnja 2005. 
 16. Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Krapini, 18. travnja 2005.

Obrazovne emisije / mediji

 1. Društvena mreža, HTV 1, O elektromagnetskom zračenju , 28.2.2017.
 2. Interviju, Index, RH i fizika u obrazovanju , 13.12.2016.
 3. Školski sat HTV 2, Gustoća , 14. 11. 2016.
 4. Školski sat HTV 2, Ravnoteža ili zašto se ne sruši kosi toranj , 3.10.2016.
 5. Školski sat HTV 2, Zabavna strana fizike , 12.09.2016.
 6. Osvrt, Televizija Jadran, Kurikularna reforma, , 1.06.2016.
 7. Školski HRT, Multimedija u nastavi fizike, , Zagreb, 2016.
 8. Školski HRT, Zašto zainteresirati djecu za prirodne znanosti, , Zagreb, 2016.
 9. više
 10. Školski sat HTV 2, Gravitacija , 12. 2. 2015.
 11. Školski sat HTV 2, Inercija , 22. 1. 2015.
 12. Školski sat HTV 2, Građa tvari , 30. 10. 2014.
 13. Školski sat HTV 2, Fizika novčića , 11. 09. 2014.
 14. Školski sat HTV 2, Fizika Svjetlosti 2, 29. 05. 2014.
 15. Školski sat HTV 2, Fizika svjetlosti, 01. 05. 2014.
 16. Školski sat HTV 2, Elektricitet , 27. 02. 2014.
 17. Školski sat HTV 2, Fizika svijeća , 12. 12. 2013.
 18. Školski sat HTV 2, Fizika u zraku , 17. 10. 2013.
 19. Školski sat HTV 2, Što je fizika , 19. 09. 2013.
 20. Da ili ne, HTV 1, Znanost ili umjetnost, 03.06.2013.
 21. Školski sat HTV 2, Zašto je težina teška , 24.05.2013.
 22. Školski sat HTV 2, Težina i sila teža , 14.03.2013.
 23. Školski sat HTV 2, Inercija , 17.01.2013.
 24. Školski sat HTV 2, Fizika novčića , 18.10.2012.
 25. Školski sat HTV 2, Elektrostatika, 03.09.2012.
 26. Školski sat HTV 2, Što sve može toplina? , 28.05.2012.
 27. Školski sat HTV 2, Toplo - hladno , 26.03.2012.
 28. Školski sat HTV 2, Termodinamika , 06.02.2012.
 29. Među nama HTV 1, Fizika i njezina uloga u društvu, 31.01.2012.
 30. Razred 2011. - epizoda 13., HTV1, pokusi DKM, 23. 06. 2011.
 31. Dnevnik, Nova TV, Istražili smo: Kako izbjeći udar groma, 24. 05. 2011.
 32. Međimurske novine 822, 26, Baloon gimnazijalke Petre Fic, 07. 06. 2011.
 33. Školski program HTV2, Hladnije od hladnog, 12. 05. 2011.
 34. Međimurske novine 814, 18, Održana brojna predavanja, 12. 04. 2011.
 35. Školski program, HTV 2, Znanstvena fotografija, 11. 04. 2011.
 36. Trenutak spoznaje, HTV1, Otvoreni dan IF-a, 17. 03. 2011.
 37. Dobro jutro Hrvatska, HTV 1, E-škola fizika, 01. 02. 2011.
 38. Oko znanosti, HR 1, Razgovor o magnetizmu, 21. 01. 2011.
 39. Članak o E-školi, Školski list 12. (2010)
 40. Gost emisije Oko znanostiRazgovor o Demonstracijskom kompletu za magnetizam, HR1, 10.12. 2010.
 41. Energije budućnosti, Školski program, HTV2, 27.09.2010.
 42. Gost emisije emisija Ljetna slagalica, Popularizacija znanosti, HTV1,09. 08. 2010.
 43. Gost emisije Oko znanosti, Razgovor o termoelektricima HR1, ožujak 2010.
 44. Emisija Dobro jutro Hrvatska, prilog o Fešti o' fizike,HTV1, 18. 05. 2010.
 45. Članak Tko zna fiziku taj ne vjeruje u magiju, Šibenski list, 23. 05. 2009.
 46. Prilog Fešta o' fizike u emisiji Koga briga, HTV2, 21. 05. 2009.
 47. Emisija o Festivalu znanosti,  Radio Rijeka, 22. 04. 2009.
 48. Razgovor o natjecanjima u emisiji Koga briga, HTV2, 26. 02. 2009.
 49. Je li mobitel opasan, emisija Kratki spoj, HTV 2, 6.10.2008.
 50. Natječaj „Moj pokus“, Veliki odmor, HTV 2, 28. 4. 2008.
 51. Gorive ćelije, Veliki odmor, HTV 2, 10.03.2008.
 52. Obnovljivi izvori energije Veliki odmor, HTV 2, 11.02.2008.
 53. Koliko energije ima u pojedinim tvarima Veliki odmor, HTV 2, 21.01.2008.
 54. Gost završne emisije Nulti sat HTV 2, izravni prijenos iz Gliptoteke HAZU, 29. 06. 2007.
 55. Pokusi iz magnetizma uživo, emisija Nulti sat, HTV 1, 20.06.2007.
 56. Prilog o Eškoli u emisiji Dobro jutro Hrvatska, HTV 1, 22.02.2007.
 57. Pokusi s neodimijskim magnetima, emisija Kratki spoj, HTV 2, 15.01.2007.
 58. Gost emisije HTV2 Kratki spoj 07.11. 2005.
 59. Intervju u Školskim novinama 24.05.2005.
 60. Napis u Vjesniku 05.05.2005.
 61. Gost emisije Trenutak spoznaje 05. 04. 2005.
 62. Gost radio emisije Plavo zeleni svijet 10.05.2005.
 63. U TV prilogu u emisije Panorama, 04. 05. 2005.
 64. Izjava u emisiji Hrvatska danas 17. 03. 2005.
 65. Gost šest obrazovnih emisija HTV2 Kratki spoj u 2004. godini
 66. Napis u Vjesniku 30. 04. 2004
 67. U prilogu OTV Serbus 17.01.2003.
 68. Gost emisije HTV1 Dobro jutro Hrvatska 16.01.2003.

Linkovi