Matematička teorija računarstva

 

Predavanja i vježbe

Izvedbeni plan

Skripta (u izradi!)

 

Dodatni materijali

Uvod u ASM-ove

Sekvencijalni ASM

 

Ispiti i kolokviji

Primjeri ispita i kolokvija

Rezultati  ispita i kolokvija

 

Linkovi

Abstract State Machines

JFLAP

JFLAP upute

 

Nastavnik: dr.sc. Milica Klaričić Bakula

Raspored predavanja: srijedom 16.00-18.00, FESB B811

Raspored vježbi:  četvrtkom 16.00-18.00, FESB B811

 Raspored održavanja kolokvija

Prvi kolokvij:  x
Drugi kolokvij:  x

Raspored održavanja ispita

Pismeni ispiti: x
Usmeni ispit:  po dogovoru.

 Literatura

 •  G. Winskel, The Formal Semantics of Programming Languages,  MIT Press 1993.
 •  J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages and ComputationAddison Wesley  1979.
 • K. R. Apt, E. R. Olderog, Verification of Sequential and Concurrent Programs, Springer 1991.
 • Moll, Arbib and Kfoury, Introduction to Formal Language Theory, Springer 1988.
 • E. Borger and R. Stark, Abstract State Machines, Springer 2003.


Sadržaj kolegija

 1. Uvod: Osnove matematičke logike. Skupovi. Relacije. Funkcije. Neki principi indukcije. Potpuni parcijalni uređaji. Neprekidne funkcije na potpunim parcijalnim uređajima. Čvrste točke. Uvod u teoriju domena.
   
 2. Konačni automati: Deterministički konačni automati. Nedeterministički konačni automati. Konačni automati s praznim prijelazima. Regularni jezici. Kontekstno slobodni jezici. Desno linearni jezici. Potisni automati.
   
 3. Semantike programskih jezika: Jezik while-programa (IMP). Sintaksa i operativna semantika IMP-a. Hoareova logika i problem nepotpunosti. Prirodna i operativna semantika IMP-a. Denotacijska semantika IMP-a.
   

Način polaganja ispita

Ispit je cjelovit i sastoji se od pisane zadaće (rješavanje zadataka) i usmenog ispita (provjera teorijskog znanja). Pisana zadaća je eliminacijski dio ispita, to jest student može pristupiti usmenom ispitu ako postigne barem 50% bodova na pisanoj zadaći.

Student se može osloboditi pisanog dijela ispita ako tijekom semestra položi dva kolokvija. Za pozitivnu ocjenu potrebno je u prosjeku postići barem 50% bodova, s tim što na nijednom kolokviju student ne smije postići manje od 30% bodova. Rezultati kolokvija vrijede za dva ispitna roka u ljetnom semestru.