Pridoslovno-matematicki fakultet
Odjel za matematiku
Sveuciliste u Splitu

Algebarske strukture


Rezultati kolokvija 2017-18

1. i 2. kolokvij

Pismeni ispit su kolokvirali studenti koji imaju min. 45 bodova na svakom kolokviju i min. 50% bodova ukupno iz oba kolokvija.


 


 

Rezultati pismenih ispita 2017-18

Rezultati ispita 19.02.2018.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je
minimalno 50 bodova.

 

 
 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: prof. dr. sc. Sasa Kresic-Juric
E-mail:
skresic@pmfst.hr

Raspored predavanja: srijeda 10-12 sati, dvorana 3-17
 

Asistent: doc. dr. sc. Gordan Radobolja
E-mail: gordan@pmfst.hr

Raspored vjezbi: ponedjeljak 17-19 sati, dvorana 3-17
 


Raspored kolokvija

Prvi kolokvij:  subota 02.12.2017.

Drugi kolokvij: subota 27.01.2018.

 


 

Zimski ispitni rokovi

Pismeni ispiti: ponedjeljak 05.02.2018. i ponedjeljak 19.02.2018.

Usmeni ispit: petak 23.02.2018. u 12 sati, dvorana B3-36.

Napomena: na ispit se nece primati studenti koji ga nisu prijavili elektronskim putem.

 Literatura

 • S. Kresic-Juric, Algebarske strukture, skripta (korigirana verzija).
 • Z. Stojakovic, D. Paunic, Zbirka zadataka iz algebre.
 • P.B. Bhattacharya, S.K. Jain, S.R. Nagapaul, Basic Abstract Algebra, drugo izdanje, Cambridge University Press, 1994.
 • D.S. Dummmit, R.M. Foote, Abstract Algebra, trece izdanje, John Wiley & Sons, 2004.

Sadrzaj kolegija
 1. Grupe. Grupa, podgrupa, susjedne klase, homomorfizmi grupa, matrične grupe, cikličke grupe, normalna podgrupa, kvocijentna grupa, teoremi o izomorfizmima, grupe permutacija, generatori i relacije, direktni i poludirektni produkti, Sylowljevi teoremi.
   

 2. Prsteni. Prsten, podprsten, vrste prstena i primjeri prstena, karakteristika prstena, homomorfizmi prstena, ideali, domena glavnih ideala, kvocijentni prsten, maksimalni ideali, prsteni polinoma, ireducibilnost, Eisensteinov kriterij.
   

 3. Pregled ostalih algebarskih struktura na nivou definicija i primjera. Moduli, algebre, aoscijativne algebre (matrične algebre, grupne algebre, kvaternionske algebre, Weylove algebre), Liejeve algebre.


Nacin polaganja ispita

Ispit je cjelovit i sastoji se od pisane zadace (rjesavanje zadataka) i usmenog ispita (provjera teorijskog znanja). Pisana zadaca je eliminacijski dio ispita, tj. student moze pristupiti usmenom ispitu ako postigne barem 50% bodova na pisanoj zadaci.
Rezultati ispita vrijede za jedan ispitni rok.

Student se moze osloboditi pisanog dijela ispita ako tijekom semestra polozi dva kolokvija. Svaki kolokvij nosi 100 bodova, a za pozivitnu ocjenu potrebno je barem 50 bodova iz svakog kolokvija.  Rezultati kolokvija vrijede za dva ispitna roka u zimskom semestru.