image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Sažetci

Sažetci domaćih autora moraju biti na hrvatskom i na engleskom jeziku, a stranih autora na engleskom jeziku. Sažetci moraju biti jasni i kratki (primjer sažetka nalazi se u prilogu) s jasno naznačenim ciljevima, metodama, rezultatima i zaključcima.
Za prvog autora nema ograničenja u broju sažetaka za usmenu i postersku prezentaciju.
Rok za predaju sažetaka je 15. svibnja 2013.

Sažetci zaprimljeni nakon toga roka neće biti publicirani u Zborniku sažetaka. Sažetke isključivo slati kao prilog («attachment») u MS-Word dokumentu elektronskom poštom prof.dr.sc. Antun Alegro
E-mail: antun.alegro@biol.pmf.hr.

Znanstveni odbor 4. Hrvatskog Botaničkog Simpozija s međunarodnim sudjelovanjem odgovoran je za recenziju sažetaka.

Primjer sažetka

Ammi visnaga (L.) Lam. (Apiaceae) nova vrsta u hrvatskoj flori
Mirko Ruščić1, Toni Nikolić2
1Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za biologiju, Teslina 12, HR-21000 Split, Hrvatska, E-mail: mrus@pmfst.hr
2Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Botanički zavod s Botaničkim vrtom, Marulićev trg 9a, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, E-mail: toni.nikolic@biol.pmf.hr
Ostaviti red prazan
Text sažetka [MS-Word, jednostruki prored, pismo Times New Roman, veličina slova 12]
Tekst sažetka, uključujući naslov, imena i adrese autora, ne smije biti duži od 400 riječi, odnosno 2800 znakova /»characters with space»/.