Sveučilišni prijediplomski studij Fizika  ≥ 180 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 8 Matematika I (60463) Ana Laštre 45 45 A
9 Mehanika (251426) Ante Bilušić; Ivana Weber 60 15 30 A
3 Opća kemija (240183) Renata Odžak 30 15 PK
4 Programiranje u struci (215229) Hrvoje Kalinić, Toni Šćulac 30 30 A
1 Tekstualni i grafički programi za fizičare (159411) Martina Požar 30 L
1 Tjelesna i zdravstvena kultura I (78978) Mladen Hraste 30 TJ
26 UKUPNO 165 15 180
izborni Bira se jedan strani jezik.
2 Strani jezik u struci I (Engleski) (172985) Ana Mršić Zdilar 30
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 9 Elektricitet i magnetizam (251428) Lucija Krce, Petar Stipanović 60 15 30 A
8 Linearna algebra i matrični račun (144688) Saša Krešić Jurić 45 45 A
8 Matematika II (60452) Ana Laštre 45 45 A
5 Primjena programiranja u fizici (251427) Toni Šćulac; Tamara Rom 30 30 PK
1 Tjelesna i zdravstvena kultura II (78979) Mladen Hraste 30 TJ
31 UKUPNO 180 15 180
izborni Bira se jedan strani jezik.
2 Strani jezik u struci II (Engleski) (172991) Ana Mršić Zdilar 30
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Diferencijalne jednadžbe (159820) Andrijana Ćurković 30 30 A
6 Klasična mehanika I (251437) Željka Sanader Maršić 45 30 A
6 Matematičke metode fizike I (251439) Bernarda Lovrinčević; Martina Požar 45 15 30 A
3 Praktikum iz mehanike (251438) Ante Bilušić; Andro Petković 40 L
9 Valovi i optika (251436) Toni Šćulac; Andro Petković 60 15 30 A
30 UKUPNO 180 30 160
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Klasična mehanika II (251441) Marko Kovač; Željka Sanader Maršić 45 30 A
6 Matematičke metode fizike II (87742) Željana Bonačić Lošić; Mislav Cvitković 45 30 A
6 Moderna fizika (251444) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 45 15 30 A
3 Praktikum iz elektriciteta i magnetizma (251446) Ante Bilušić; Krešimir Dželalija 40 L
9 Termodinamika (251443) Ante Bilušić; Tamara Rom 60 15 30 A
30 UKUPNO 195 30 160
 
V ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Klasični elektromagnetizam (251447) Petar Stipanović; Mislav Cvitković 45 15 30 A
5 Matematičke metode fizike III (79383) Larisa Zoranić, Petar Stipanović 30 30 PK
3 Praktikum iz valova i optike (251449) Lucija Krce; Mijo Matković 40 L
5 Uvod u statističku fiziku (215238) Larisa Zoranić; Lucija Krce 30 30 A
19 UKUPNO 105 15 130
izborni U V. i VI. semestru potrebno je upisati izborne predmete tako da ukupna suma ECTS bodova na studiju iznosi najmanje 180.
5 Baze podataka (79286) Marko Rosić 30 30 PK
6.5 Biokemija I (61086) Viljemka Bučević Popović, Matilda Šprung 30 15
5 Elektronika I (240170) Siniša Antonijević 30
2 Filozofija znanosti (173241) Mile Dželalija; Lucija Krce, Mislav Cvitković 15 15
5 Molekularna biologija (133755) Jasna Puizina 30 30 PK
3 Opća biologija (79382) Jasna Puizina 30 15 PK
2 Organska kemija (66904) Stjepan Orhanović 20
2 Praktikum iz internetskih usluga (172981) Goran Zaharija 30 PK
4 Prirodne znanosti i okoliš (61264) Ivana Weber 30 10 A
2 Sociologija znanosti (60523) Antonija Bašić, Vlaho Kovačević 15 15
6 Strukture podataka i algoritmi (79282) Divna Krpan 30 30 PK
6 Uvod u računarstvo (240163) Jelena Nakić 30 15 30 PK
5 Uvod u umjetnu inteligenciju (79324) Saša Mladenović 30 30 PK
 
VI ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Kvantna fizika (251451) Leandra Vranješ Markić; Ivana Weber 40 15 30 A
6 Napredna elektrodinamika (251450) Petar Stipanović; Mislav Cvitković 45 15 30 A
3 Osnove astronomije i astrofizike (251448) Marko Kovač 30 15
3 Praktikum iz termodinamike i moderne fizike (251452) Lucija Krce; Bernarda Lovrinčević 40 L
5 Statistička fizika (207233) Larisa Zoranić 30 15 15 A
5 Završni rad (251453) Larisa Zoranić 15
28 UKUPNO 145 75 115
izborni U V. i VI. semestru potrebno je upisati izborne predmete tako da ukupna suma ECTS bodova na studiju iznosi najmanje 180.
6 Arhitektura računala (79288) Dino Nejašmić 30 30 PK
6.5 Biokemija II (61093) Viljemka Bučević Popović, Matilda Šprung 30 15
5 Elektronika II (240171) Siniša Antonijević; Hrvoje Turić 30 15
6 Objektno orijentirano programiranje (79284) Saša Mladenović 30 30 PK
5 Operacijski sustavi (79328) Goran Zaharija 30 30 PK
6 Parcijalne diferencijalne jednadžbe (160133) Saša Krešić Jurić, Tea Martinić Bilać 30 30 A
2 Praktikum iz arhitekture računala (173092) Jelena Nakić 30 PK
3 Praktikum iz biokemije (79624) Viljemka Bučević Popović, Matilda Šprung 45 L
5 Programiranje mrežnih aplikacija (79327) Dino Nejašmić 30 30 PK
2 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja (60525) Nikola Marangunić 15 15
4 Računarska fizika (207235) Petar Stipanović 20 5 20 A
6 Uvod u diferencijalnu geometriju (68173) Tea Martinić Bilać 30 30 A
4 Uvod u geofiziku (67165) Jadranka Šepić; Marin Vojković 30 15 A
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i fizika (modul: inženjerski)  ≥ 180 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 7 Elementarna matematika (240158) Tanja Vojković 45 45 A
8.5 Linearna algebra I (240155) Tea Martinić Bilać 45 60 A
9 Mehanika (251426) Ante Bilušić; Ivana Weber 60 15 30 A
1 Tekstualni i grafički programi za fizičare (159411) Martina Požar 30 L
8.5 Uvod u matematičku analizu (240185) Goran Erceg, Ivan Jelić 45 60 A
34 UKUPNO 195 15 225
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 8.5 Diferencijalni i integralni račun I (240159) Milica Klaričić Bakula 45 60 A
9 Elektricitet i magnetizam (251428) Lucija Krce, Petar Stipanović 60 15 30 A
8.5 Linearna algebra II (240156) Borka Jadrijević 45 60 A
26 UKUPNO 150 15 150
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Diferencijalne jednadžbe (159820) Andrijana Ćurković 30 30 A
8 Klasična mehanika (186642) Željana Bonačić Lošić; Anđela Maslać 45 45 A
7.5 Matematička analiza u R^n I (240189) Nikola Koceić Bilan 45 45 A
3 Praktikum iz mehanike (251438) Ante Bilušić; Andro Petković 40 L
9 Valovi i optika (251436) Toni Šćulac; Andro Petković 60 15 30 A
33.5 UKUPNO 180 15 190
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 5 Kombinatorika (186594) Snježana Braić 30 30 A
7.5 Matematička analiza u R^n II (240154) Tanja Vojković 45 60 A
6 Moderna fizika (251444) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 45 15 30 A
3 Praktikum iz elektriciteta i magnetizma (251446) Ante Bilušić; Krešimir Dželalija 40 L
9 Termodinamika (251443) Ante Bilušić; Tamara Rom 60 15 30 A
30.5 UKUPNO 180 30 190
 
V ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 9 Diferencijalni i integralni račun II (240160) Snježana Braić 45 60 A
8 Elektrodinamika (201707) Damir Kovačić; Marin Vojković 45 15 30 A
6 Kompleksna analiza (60987) Jurica Perić 30 30 A
3 Praktikum iz valova i optike (251449) Lucija Krce; Mijo Matković 40 L
4 Programiranje u struci (215229) Hrvoje Kalinić, Toni Šćulac 30 30 A
5 Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova (201624) Goran Erceg, Dino Peran; Ana Laštre 30 30 A
5 Uvod u statističku fiziku (215238) Larisa Zoranić; Lucija Krce 30 30 A
40 UKUPNO 210 15 250
 
VI ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Kvantna fizika (251451) Leandra Vranješ Markić; Ivana Weber 40 15 30 A
6 Osnovne algebarske strukture (201629) Gordan Radobolja 30 30 A
3 Praktikum iz termodinamike i moderne fizike (251452) Lucija Krce; Bernarda Lovrinčević 40 L
1 Tjelesna i zdravstvena kultura IV (78981) Mladen Hraste 30 TJ
16 UKUPNO 70 15 130
izborni Studenti biraju najmanje 3 ECTS-a izbornih.
4 Završni ispit (251511) Mladen Hraste
3 Završni rad (251507) Mladen Hraste 15
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i fizika (modul: nastavnički)  ≥ 180 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 7 Elementarna matematika (240158) Tanja Vojković 45 45 A
8.5 Linearna algebra I (240155) Tea Martinić Bilać 45 60 A
9 Mehanika (251426) Ante Bilušić; Ivana Weber 60 15 30 A
1 Tekstualni i grafički programi za fizičare (159411) Martina Požar 30 L
8.5 Uvod u matematičku analizu (240185) Goran Erceg, Ivan Jelić 45 60 A
34 UKUPNO 195 15 225
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 8.5 Diferencijalni i integralni račun I (240159) Milica Klaričić Bakula 45 60 A
9 Elektricitet i magnetizam (251428) Lucija Krce, Petar Stipanović 60 15 30 A
8.5 Linearna algebra II (240156) Borka Jadrijević 45 60 A
26 UKUPNO 150 15 150
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Diferencijalne jednadžbe (159820) Andrijana Ćurković 30 30 A
9 Diferencijalni i integralni račun II (240160) Snježana Braić 45 60 A
8 Klasična mehanika (186642) Željana Bonačić Lošić; Anđela Maslać 45 45 A
3 Praktikum iz mehanike (251438) Ante Bilušić; Andro Petković 40 L
9 Valovi i optika (251436) Toni Šćulac; Andro Petković 60 15 30 A
35 UKUPNO 180 15 205
izborni Fakultativni predmet.
1 Tjelesna i zdravstvena kultura III (78980) Mladen Hraste 30 TJ
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Elementarna geometrija (111939) Jurica Perić 30 30 A
6 Moderna fizika (251444) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 45 15 30 A
3 Praktikum iz elektriciteta i magnetizma (251446) Ante Bilušić; Krešimir Dželalija 40 L
9 Termodinamika (251443) Ante Bilušić; Tamara Rom 60 15 30 A
5 Uvod u teoriju brojeva (148613) Borka Jadrijević 30 30 A
29 UKUPNO 165 30 160
 
V ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 8 Elektrodinamika (201707) Damir Kovačić; Marin Vojković 45 15 30 A
6 Kompleksna analiza (60987) Jurica Perić 30 30 A
3 Praktikum iz valova i optike (251449) Lucija Krce; Mijo Matković 40 L
4 Programiranje u struci (215229) Hrvoje Kalinić, Toni Šćulac 30 30 A
5 Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova (201624) Goran Erceg, Dino Peran; Ana Laštre 30 30 A
5 Uvod u statističku fiziku (215238) Larisa Zoranić; Lucija Krce 30 30 A
31 UKUPNO 165 15 190
 
VI ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Kvantna fizika (251451) Leandra Vranješ Markić; Ivana Weber 40 15 30 A
6 Osnovne algebarske strukture (201629) Gordan Radobolja 30 30 A
3 Praktikum iz termodinamike i moderne fizike (251452) Lucija Krce; Bernarda Lovrinčević 40 L
1 Tjelesna i zdravstvena kultura IV (78981) Mladen Hraste 30 TJ
16 UKUPNO 70 15 130
izborni Studenti biraju najmanje 3 ECTS-a izbornih.
4 Seminar iz osnova matematike (240186) Jelena Pleština, Gordan Radobolja 45
4 Završni ispit (251511) Gordan Radobolja
3 Završni rad (251507) Gordan Radobolja 15
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni diplomski studij Matematika i fizika, smjer nastavnički  ≥ 120 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 3 Didaktika (79107) Anna Alajbeg 30 15
6 Metodika nastave matematike I (79453) Nikola Koceić Bilan, Željka Zorić 30 30 30 A
6 Napredna kvantna fizika (251483) Leandra Vranješ Markić; Josipa Šćurla 30 15 30 A
6 Osnove geometrije (173159) Goran Erceg 45 30 A
3 Povijest matematike (67192) Željka Zorić 30
3 Psihologija odgoja i obrazovanja I (79106) Nikola Marangunić 30 15
27 UKUPNO 195 75 90
izborni Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta.
2 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje (79108) Mladen Hraste 15 15 TJ
3 Metodologija istraživanja u obrazovanju (79116) Anna Alajbeg 30 15
2 Pedagogija slobodnog vremena (79115) Anna Alajbeg 15 15
2 Sociologija odgoja i obrazovanja (133963) Antonija Bašić 15 15
5 Sustavi E - učenja (240165) Ani Grubišić 30 15
2 Upravljanje razredom (79109) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Metodika nastave fizike I (79119) Mile Dželalija; Josipa Šćurla, Željan Kutleša 30 30 30 L
6 Metodika nastave matematike II (79118) Nikola Koceić Bilan, Željka Zorić 30 30 30 A
5 Nuklearna fizika (201847) Ivana Weber 30 30 A
3 Pedagogija (79121) Anna Alajbeg 30 15
3 Psihologija odgoja i obrazovanja II (60986) Nikola Marangunić 30 15
1 Stručno-pedagoška praksa (79122) Anna Alajbeg 15
8 Uvod u vjerojatnost (201635) Snježana Braić 45 45 A
32 UKUPNO 195 105 135
izborni Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta.
2 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (79233) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
2 Poučavanje učenika s posebnim potrebama (173690) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
2 Pozitivna psihologija (79234) Nikola Marangunić 15 15
3 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja (79235) Anna Alajbeg 30 15 M
3 Vrednovanje u nastavi (173379) Željka Zorić 30
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
3 Metodička matematička praksa I (88333) Željka Zorić 30 A
6 Metodika nastave fizike II (79127) Mile Dželalija; Lucija Krce, Anđela Maslać 30 30 30 L
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
18 UKUPNO 90 30 90
izborni U III. i IV. semestru potrebno je upisati izborne predmete tako da ukupna suma ECTS bodova na studiju iznosi najmanje 120, pri čemu trebaju upisati najmanje po jedan predmet iz matematike, iz fizike i iz društveno-humanističkih znanosti.
6 Bioinformatika (99956) Željka Sanader Maršić 30 30 A
5 Diofantske jednadžbe (173195) Marija Bliznac Trebješanin 30 15
5 Financijska matematika (67174) Andro Petković 30 30 A
5 Fizika mora I (216059) Žarko Kovač 30 15 A
5 Konstruktivne metode u geometriji (79331) Ana Laštre 30 30 A
6 Kvantno računanje (251497) Leandra Vranješ Markić 30 15 15 PK
5 Meteorologija I (240172) Jadranka Šepić; Marin Vojković 30 5 15 A
3 Primjena tehnologije u nastavi matematike (160062) Željka Zorić 30
5 Teorija igara (227878) Damir Vukičević 45 15 A
4 Teorija relativnosti (251499) Toni Šćulac; Andro Petković 30 30 A
6 Termodinamika nepovratnih procesa (251496) Larisa Zoranić 45 15 A
6 Vektorski prostori I (79128) Gordan Radobolja 30 30 A
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 4 Metodička matematička praksa II (88334) Željka Zorić 45 A
5 Metodika nastave primijenjene matematike (97073) Damir Vukičević 30 30 A
4 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom (79240) Mile Dželalija; Mislav Cvitković, Josipa Šćurla 60
13 UKUPNO 30 60 75
izborni U III. i IV. semestru potrebno je upisati izborne predmete tako da ukupna suma ECTS bodova na studiju iznosi najmanje 120, pri čemu trebaju upisati najmanje po jedan predmet iz matematike, iz fizike i iz društveno-humanističkih znanosti.
6 Fizika elementarnih čestica I (227862) Marko Kovač 45 15 A
5 Fizika mora II (240173) Žarko Kovač 30 5 15 A
6 Metodika nastave fizike III (79687) Mile Dželalija; Anđela Maslać, Željan Kutleša 30 30 30 L
3 Osnove astronomije i astrofizike (251448) Marko Kovač 30 15
3 Povijest moderne fizike (68220) Mile Dželalija 30
6 Teorija skupova (79236) Goran Erceg 30 30 A
6 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku (97418) Martina Požar 30 30
6 Uvod u diferencijalnu geometriju (68173) Tea Martinić Bilać 30 30 A
4 Uvod u geofiziku (67165) Jadranka Šepić; Marin Vojković 30 15 A
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
Iz Skupine izbornih društveno-humanističkih predmeta studenti moraju upisati najmanje jedan predmet.
2 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (79233) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
2 Poučavanje učenika s posebnim potrebama (173690) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
2 Pozitivna psihologija (79234) Nikola Marangunić 15 15
3 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja (79235) Anna Alajbeg 30 15 M
3 Vrednovanje u nastavi (173379) Željka Zorić 30
Studenti upisuju diplomski rad iz matematike (PMM990) ili fizike (PMPMSC).
12 Diplomski rad (173376) Željka Zorić 21
12 Diplomski rad (201573) Željka Zorić 30
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika, smjer nastavnički  ≥ 120 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 3 Didaktika (79107) Anna Alajbeg 30 15
4 Eksperimentalne metode moderne fizike (173564) Ante Bilušić 30 15
6 Napredna kvantna fizika (251483) Leandra Vranješ Markić; Josipa Šćurla 30 15 30 A
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
3 Psihologija odgoja i obrazovanja I (79106) Nikola Marangunić 30 15
5 Uvod u umjetnu inteligenciju (79324) Saša Mladenović 30 30 PK
24 UKUPNO 180 60 60
izborni Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 4 ECTS boda izbornih predmeta iz fizike.
6 Biofizika (186397) Larisa Zoranić; Mislav Cvitković 30 15 15 A
6 Bioinformatika (99956) Željka Sanader Maršić 30 30 A
6 Kvantno računanje (251497) Leandra Vranješ Markić 30 15 15 PK
3 Praktikum iz moderne fizike (186482) Lucija Krce 40 PK
4 Teorija relativnosti (251499) Toni Šćulac; Andro Petković 30 30 A
5 Uvod u statističku fiziku (215238) Larisa Zoranić; Lucija Krce 30 30 A
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 10 ECTS bodova izbornih predmeta informatike.
6 3D printanje (251420) Ivan Peko 30 30 PK
5 Uvod u podatkovnu znanost (173013) Divna Krpan 30 30 PK
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Metodika nastave fizike I (79119) Mile Dželalija; Josipa Šćurla, Željan Kutleša 30 30 30 L
6 Metodika nastave informatike I (159973) Ivica Boljat, Monika Mladenović 30 30 30 M
3 Pedagogija (79121) Anna Alajbeg 30 15
3 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja (79235) Anna Alajbeg 30 15 M
3 Psihologija odgoja i obrazovanja II (60986) Nikola Marangunić 30 15
1 Stručno-pedagoška praksa (79122) Anna Alajbeg 15
22 UKUPNO 150 105 75
izborni Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 4 ECTS boda izbornih predmeta iz fizike.
3 Osnove astronomije i astrofizike (251448) Marko Kovač 30 15
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 10 ECTS bodova izbornih predmeta informatike.
5 Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi (172995) Andrina Granić 30 30 PK
5 Računalni vid (147925) Vladimir Pleština 30 30 PK
5 Raspodijeljeni sustavi (148038) Dino Nejašmić 30 30 PK
5 Rudarenje podataka (160060) Hrvoje Kalinić 30 30 PK
5 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata (147945) Ivan Peko; Tomislav Matić, Dražen Kustura 30 30 PK
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
3 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I (148047) Ivica Boljat, Monika Mladenović 15 30 M
6 Metodika nastave fizike II (79127) Mile Dželalija; Lucija Krce, Anđela Maslać 30 30 30 L
6 Metodika nastave informatike II (160061) Ivica Boljat, Monika Mladenović 30 30 30 M
3 Metodologija istraživanja u obrazovanju (79116) Anna Alajbeg 30 15
5 Sustavi E - učenja (240165) Ani Grubišić 30 15
29 UKUPNO 150 105 120
izborni Upisuje se najmanje jedan predmet.
2 Napredni modeli nastave (79675) Anna Alajbeg 15 15
2 Upravljanje razredom (79109) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 3 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II (148056) Ivica Boljat, Monika Mladenović 15 30 M
4 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom (79240) Mile Dželalija; Mislav Cvitković, Josipa Šćurla 60
7 UKUPNO 0 75 30
izborni Izborni predmeti iz fizike - upisuje se najmanje jedan predmet.
5 Nuklearna fizika (201847) Ivana Weber 30 30 A
3 Povijest moderne fizike (68220) Mile Dželalija 30
4 Uvod u geofiziku (67165) Jadranka Šepić; Marin Vojković 30 15 A
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
Izborni predmeti iz informatike - upisuje se najmanje jedan predmet.
5 Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi (172995) Andrina Granić 30 30 PK
5 Računalni vid (147925) Vladimir Pleština 30 30 PK
5 Raspodijeljeni sustavi (148038) Dino Nejašmić 30 30 PK
5 Rudarenje podataka (160060) Hrvoje Kalinić 30 30 PK
5 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata (147945) Ivan Peko; Tomislav Matić, Dražen Kustura 30 30 PK
Izborni predmeti iz društveno-humanističkog područja - upisuje se najmanje jedan predmet.
2 Poučavanje učenika s posebnim potrebama (173690) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
Bira se diplomski rad iz fizike ili diplomski rad s pripadajućim seminarom iz informatike.
11 Diplomski informatički rad (227868) Antonija Bašić 6
1.5 Diplomski informatički seminar (240168) Antonija Bašić 15
12 Diplomski rad (201573) Antonija Bašić 30
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer nastavnički  ≥ 120 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 3 Didaktika (79107) Anna Alajbeg 30 15
4 Eksperimentalne metode moderne fizike (173564) Ante Bilušić 30 15
6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
6 Napredna kvantna fizika (251483) Leandra Vranješ Markić; Josipa Šćurla 30 15 30 A
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
3 Psihologija odgoja i obrazovanja I (79106) Nikola Marangunić 30 15
25 UKUPNO 180 60 60
izborni Upisuje se minimalno 11 ECTS bodova izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
6 3D printanje (251420) Ivan Peko 30 30 PK
6 Biofizika (186397) Larisa Zoranić; Mislav Cvitković 30 15 15 A
5 Elektronika I (240170) Siniša Antonijević 30
5 Fizika mora I (216059) Žarko Kovač 30 15 A
6 Kvantno računanje (251497) Leandra Vranješ Markić 30 15 15 PK
5 Meteorologija I (240172) Jadranka Šepić; Marin Vojković 30 5 15 A
3 Praktikum iz moderne fizike (186482) Lucija Krce 40 PK
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Metodika nastave fizike I (79119) Mile Dželalija; Josipa Šćurla, Željan Kutleša 30 30 30 L
5 Nuklearna fizika (201847) Ivana Weber 30 30 A
3 Pedagogija (79121) Anna Alajbeg 30 15
3 Povijest moderne fizike (68220) Mile Dželalija 30
3 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja (79235) Anna Alajbeg 30 15 M
3 Psihologija odgoja i obrazovanja II (60986) Nikola Marangunić 30 15
1 Stručno-pedagoška praksa (79122) Anna Alajbeg 15
24 UKUPNO 180 75 75
izborni Upisuje se minimalno 11 ECTS bodova izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
5 Elektronika II (240171) Siniša Antonijević; Hrvoje Turić 30 15
6 Fizika elementarnih čestica I (227862) Marko Kovač 45 15 A
2 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (79233) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
4 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima (99958) Damir Kovačić 30 15 A
2 Obnovljivi izvori energije (87409) Ivan Peko 15 15
3 Osnove astronomije i astrofizike (251448) Marko Kovač 30 15
2 Poučavanje učenika s posebnim potrebama (173690) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
2 Pozitivna psihologija (79234) Nikola Marangunić 15 15
6 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici (148176) Leandra Vranješ Markić; Petar Stipanović 30 30 L
6 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku (97418) Martina Požar 30 30
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Metodika nastave fizike II (79127) Mile Dželalija; Lucija Krce, Anđela Maslać 30 30 30 L
3 Metodologija istraživanja u obrazovanju (79116) Anna Alajbeg 30 15
2 Sociologija odgoja i obrazovanja (133963) Antonija Bašić 15 15
11 UKUPNO 75 60 30
izborni Upisuju se izborni predmeti (ukupno iz svih izbornih grupa na studiju najmanje 32 ECTS, od čega najmanje 12 ECTS pedagoških predmeta).
6 3D printanje (251420) Ivan Peko 30 30 PK
6 Biofizika (186397) Larisa Zoranić; Mislav Cvitković 30 15 15 A
5 Fizika mora I (216059) Žarko Kovač 30 15 A
6 Kvantno računanje (251497) Leandra Vranješ Markić 30 15 15 PK
5 Meteorologija I (240172) Jadranka Šepić; Marin Vojković 30 5 15 A
3 Praktikum iz osnova elektronike (79740) Hrvoje Turić, Vladimir Pleština 30 L
4 Teorija relativnosti (251499) Toni Šćulac; Andro Petković 30 30 A
DHZ izborni (ukupno iz svih izbornih grupa na studiju najmanje 32 ECTS, od čega najmanje 12 ECTS pedagoških predmeta).
2 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje (79108) Mladen Hraste 15 15 TJ
2 Napredni modeli nastave (79675) Anna Alajbeg 15 15
2 Pedagogija slobodnog vremena (79115) Anna Alajbeg 15 15
5 Sustavi E - učenja (240165) Ani Grubišić 30 15
2 Upravljanje razredom (79109) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 18 Diplomski rad (79688) Antonija Bašić 10
6 Metodika nastave fizike III (79687) Mile Dželalija; Anđela Maslać, Željan Kutleša 30 30 30 L
4 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom (79240) Mile Dželalija; Mislav Cvitković, Josipa Šćurla 60
28 UKUPNO 30 100 30
izborni Upisuju se izborni predmeti (ukupno iz svih izbornih grupa na studiju najmanje 32 ECTS, od čega najmanje 12 ECTS pedagoških predmeta).
2 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (79233) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
2 Poučavanje učenika s posebnim potrebama (173690) Anna Alajbeg, Antonija Bašić 15 15
2 Pozitivna psihologija (79234) Nikola Marangunić 15 15
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica  ≥ 120 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Astrofizika I (201868) Koraljka Mužić; Tamara Rom 30 30 A
3 Detektori u fizici visokih energija (251501) Toni Šćulac 30
6 Napredna kvantna fizika (251483) Leandra Vranješ Markić; Josipa Šćurla 30 15 30 A
6 Simetrije u fizici (251500) Ilja Doršner, Toni Šćulac 30 30 A
4 Teorija relativnosti (251499) Toni Šćulac; Andro Petković 30 30 A
25 UKUPNO 150 15 120
izborni Upisuje se minimalno 12 ECTS bodova izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
4 Eksperimentalne metode moderne fizike (173564) Ante Bilušić 30 15
5 Elektronika I (240170) Siniša Antonijević 30
6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
2 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje (79108) Mladen Hraste 15 15 TJ
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
3 Praktikum iz moderne fizike (186482) Lucija Krce 40 PK
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Astrofizika II (201870) Koraljka Mužić; Tamara Rom 30 30 A
6 Fizika elementarnih čestica I (227862) Marko Kovač 45 15 A
5 Nuklearna fizika (201847) Ivana Weber 30 30 A
6 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici (148176) Leandra Vranješ Markić; Petar Stipanović 30 30 L
23 UKUPNO 135 0 105
izborni Upisuje se minimalno 12 ECTS bodova izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
5 Elektronika II (240171) Siniša Antonijević; Hrvoje Turić 30 15
4 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima (99958) Damir Kovačić 30 15 A
6 Objektno orijentirano programiranje (79284) Saša Mladenović 30 30 PK
6 Parcijalne diferencijalne jednadžbe (160133) Saša Krešić Jurić, Tea Martinić Bilać 30 30 A
3 Povijest moderne fizike (68220) Mile Dželalija 30
6 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku (97418) Martina Požar 30 30
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Analiza podataka u fizici visokih energija (186528) Toni Šćulac; Andro Petković 30 30 A
6 Fizika elementarnih čestica II (240175) Marko Kovač 45 15 A
6 Opća teorija relativnosti i kozmologija (227844) Zvonimir Vlah 30 30 A
18 UKUPNO 105 0 75
izborni Bodovi se mogu kombinirati iz svih semestara.
5 Astročestična fizika (186531) Ivana Weber 30 15 A
6 Fizika plazme i fuzijska tehnologija (148196) Dragan Poljak 45 30 A
5 Istraživački rad (227870) Marko Kovač; Tamara Rom 30
2 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje (79108) Mladen Hraste 15 15 TJ
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 30 Diplomski rad (68256) Mladen Hraste 10
30 UKUPNO 0 10 0
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Biofizika  ≥ 120 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Biofizika (186397) Larisa Zoranić; Mislav Cvitković 30 15 15 A
6 Bioinformatika (99956) Željka Sanader Maršić 30 30 A
4 Eksperimentalne metode moderne fizike (173564) Ante Bilušić 30 15
6 Napredna kvantna fizika (251483) Leandra Vranješ Markić; Josipa Šćurla 30 15 30 A
5 Obrada signala u prirodnim znanostima (173823) Damir Kovačić 30 30 L
27 UKUPNO 150 45 105
izborni Upisuje se minimalno 2 ECTS boda izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
6.5 Biokemija I (61086) Viljemka Bučević Popović, Matilda Šprung 30 15
5 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama (186480) Bernarda Lovrinčević 30 15 15 A
5 Elektronika I (240170) Siniša Antonijević 30
6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
5 Molekularna biologija (133755) Jasna Puizina 30 30 PK
2 Organska kemija (66904) Stjepan Orhanović 20
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
3 Praktikum iz moderne fizike (186482) Lucija Krce 40 PK
4 Svjetlost i fotosinteza u moru (251488) Žarko Kovač 30 20
6 Uvod u mehaniku fluida (216053) Bernarda Lovrinčević; Marin Vojković 30 30 A
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Biofizika bioloških membrana (202054) Marija Raguž; Zvonimir Boban 30 5 25 A
6 Biofizika slušanja i govora (173810) Damir Kovačić 35 5 10 A
4 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima (99958) Damir Kovačić 30 15 A
5 Nuklearna fizika (201847) Ivana Weber 30 30 A
4 Praktikum iz biofizike (251486) Lucija Krce; Damir Kovačić, Tomislav Rončević 10 40 L
6 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku (97418) Martina Požar 30 30
31 UKUPNO 165 40 120
izborni Upisuje se minimalno 2 ECTS boda izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
4 Atmosfersko onečišćenje (173831) Darko Koračin 30 15 A
6.5 Biokemija II (61093) Viljemka Bučević Popović, Matilda Šprung 30 15
5 Elektronika II (240171) Siniša Antonijević; Hrvoje Turić 30 15
3 Povijest moderne fizike (68220) Mile Dželalija 30
3 Praktikum iz biokemije (79624) Viljemka Bučević Popović, Matilda Šprung 45 L
6 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici (148176) Leandra Vranješ Markić; Petar Stipanović 30 30 L
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Bioinformatika (99956) Željka Sanader Maršić 30 30 A
5 Istraživački rad iz biofizike (186484) Lucija Krce; Damir Kovačić 10 20
5 Modeliranje i simulacije biomakromolekula (227869) Željka Sanader Maršić 30 30 L
6 Molekularna genetika (240176) Jasna Puizina 24 12 30 L
22 UKUPNO 94 32 90
izborni Bodovi se mogu kombinirati iz svih semestara.
5 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama (186480) Bernarda Lovrinčević 30 15 15 A
6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
2 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje (79108) Mladen Hraste 15 15 TJ
5 Mehanizmi stanične regulacije (186494) Ivica Šamanić, Željana Fredotovoić, Jasna Puizina 15 10 20 PK
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
5 Računarske metode i njihova primjena u nano i biofizici (99714) Vlasta Bonačić Koutecky 30 15
6 Termodinamika nepovratnih procesa (251496) Larisa Zoranić 45 15 A
6 Uvod u mehaniku fluida (216053) Bernarda Lovrinčević; Marin Vojković 30 30 A
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 30 Diplomski rad (68256) Marin Vojković 10
30 UKUPNO 0 10 0
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Fizika okoliša  ≥ 120 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 5 Fizika mora I (216059) Žarko Kovač 30 15 A
5 Meteorologija I (240172) Jadranka Šepić; Marin Vojković 30 5 15 A
6 Napredna kvantna fizika (251483) Leandra Vranješ Markić; Josipa Šćurla 30 15 30 A
6 Uvod u mehaniku fluida (216053) Bernarda Lovrinčević; Marin Vojković 30 30 A
22 UKUPNO 120 20 90
izborni Upisuje se minimalno 18 ECTS bodova izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
5 Obrada signala u prirodnim znanostima (173823) Damir Kovačić 30 30 L
3 Podaci u oceanografiji: izvori, korištenje i upravljanje (251502) Jadranka Šepić; Žarko Kovač, Hrvoje Kalinić, Marijana Balić, Krešimir Ruić 20 24 PK
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
6 Strukture podataka i algoritmi (79282) Divna Krpan 30 30 PK
4 Svjetlost i fotosinteza u moru (251488) Žarko Kovač 30 20
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 5 Fizika mora II (240173) Žarko Kovač 30 5 15 A
5 Meteorologija II (216065) Jadranka Šepić; Marin Vojković 30 15 A
5 Nuklearna fizika (201847) Ivana Weber 30 30 A
5 Uvod u obradu podataka (216064) Žarko Kovač; Marin Vojković 20 30 A
20 UKUPNO 110 5 90
izborni Upisuje se minimalno 18 ECTS bodova izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
4 Atmosfersko onečišćenje (173831) Darko Koračin 30 15 A
4 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima (99958) Damir Kovačić 30 15 A
6 Objektno orijentirano programiranje (79284) Saša Mladenović 30 30 PK
3 Osnove astronomije i astrofizike (251448) Marko Kovač 30 15
6 Parcijalne diferencijalne jednadžbe (160133) Saša Krešić Jurić, Tea Martinić Bilać 30 30 A
3 Povijest moderne fizike (68220) Mile Dželalija 30
6 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici (148176) Leandra Vranješ Markić; Petar Stipanović 30 30 L
6 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku (97418) Martina Požar 30 30
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Istraživački rad iz fizike okoliša (227855) Jadranka Šepić, Žarko Kovač; Marin Vojković 10 20 30 A
6 Klimatski sustav (227866) Jadranka Šepić; Marin Vojković, Krešimir Ruić 35 30 A
6 Modeliranje elektromagnetskih pojava u okolišu (227849) Žarko Kovač, Dragan Poljak; Anna Šušnjara 30 20 10 A
6 Modeliranje fluida u okolišu (227852) Žarko Kovač; Marin Vojković 30 20 10 A
24 UKUPNO 105 60 80
izborni Bodovi se mogu kombinirati iz svih semestara.
6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
6 Fizika plazme i fuzijska tehnologija (148196) Dragan Poljak 45 30 A
2 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje (79108) Mladen Hraste 15 15 TJ
5 Obrada signala u prirodnim znanostima (173823) Damir Kovačić 30 30 L
3 Podaci u oceanografiji: izvori, korištenje i upravljanje (251502) Jadranka Šepić; Žarko Kovač, Hrvoje Kalinić, Marijana Balić, Krešimir Ruić 20 24 PK
6 Strukture podataka i algoritmi (79282) Divna Krpan 30 30 PK
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 30 Diplomski rad (68256) Divna Krpan 10
30 UKUPNO 0 10 0
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.

Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Računarska fizika  ≥ 120 ECTS


I ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 5 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama (186480) Bernarda Lovrinčević 30 15 15 A
4 Eksperimentalne metode moderne fizike (173564) Ante Bilušić 30 15
6 Fizika čvrstog stanja (186404) Željana Bonačić Lošić; Josipa Šćurla 30 30 A
6 Napredna kvantna fizika (251483) Leandra Vranješ Markić; Josipa Šćurla 30 15 30 A
21 UKUPNO 120 45 75
izborni Upisuje se minimalno 12 ECTS bodova izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
6 3D printanje (251420) Ivan Peko 30 30 PK
5 Baze podataka (79286) Marko Rosić 30 30 PK
5 Elektronika I (240170) Siniša Antonijević 30
6 Kvantno računanje (251497) Leandra Vranješ Markić 30 15 15 PK
5 Obrada signala u prirodnim znanostima (173823) Damir Kovačić 30 30 L
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
3 Praktikum iz moderne fizike (186482) Lucija Krce 40 PK
5 Računalne mreže (79285) Ante Burilović 30 30 PK
6 Simetrije u fizici (251500) Ilja Doršner, Toni Šćulac 30 30 A
6 Strukture podataka i algoritmi (79282) Divna Krpan 30 30 PK
4 Teorija relativnosti (251499) Toni Šćulac; Andro Petković 30 30 A
6 Uvod u mehaniku fluida (216053) Bernarda Lovrinčević; Marin Vojković 30 30 A
 
II ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 6 Fizika elementarnih čestica I (227862) Marko Kovač 45 15 A
4 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima (99958) Damir Kovačić 30 15 A
5 Nuklearna fizika (201847) Ivana Weber 30 30 A
6 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici (148176) Leandra Vranješ Markić; Petar Stipanović 30 30 L
6 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku (97418) Martina Požar 30 30
27 UKUPNO 165 30 90
izborni Upisuje se minimalno 12 ECTS bodova izbornih predmeta za 1. i 2. semestar (bodovi se mogu kombinirati iz oba semestra).
5 Elektronika II (240171) Siniša Antonijević; Hrvoje Turić 30 15
5 Istraživački rad iz računarske fizike I (99735) Željka Sanader Maršić; Martina Požar 20
6 Objektno orijentirano programiranje (79284) Saša Mladenović 30 30 PK
2 Obnovljivi izvori energije (87409) Ivan Peko 15 15
5 Operacijski sustavi (79328) Goran Zaharija 30 30 PK
3 Osnove astronomije i astrofizike (251448) Marko Kovač 30 15
6 Parcijalne diferencijalne jednadžbe (160133) Saša Krešić Jurić, Tea Martinić Bilać 30 30 A
3 Povijest moderne fizike (68220) Mile Dželalija 30
5 Programiranje mrežnih aplikacija (79327) Dino Nejašmić 30 30 PK
6 Uvod u diferencijalnu geometriju (68173) Tea Martinić Bilać 30 30 A
2 Znanstvena komunikacija (173817) Bernarda Lovrinčević 20 10
 
III ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
izborni Bodovi se mogu kombinirati iz svih semestara.
6 3D printanje (251420) Ivan Peko 30 30 PK
6 Analiza podataka u fizici visokih energija (186528) Toni Šćulac; Andro Petković 30 30 A
5 Astročestična fizika (186531) Ivana Weber 30 15 A
5 Baze podataka (79286) Marko Rosić 30 30 PK
6 Biofizika (186397) Larisa Zoranić; Mislav Cvitković 30 15 15 A
6 Fizika elementarnih čestica II (240175) Marko Kovač 45 15 A
6 Fizika plazme i fuzijska tehnologija (148196) Dragan Poljak 45 30 A
5 Istraživački rad iz računarske fizike II (186530) Ivana Weber 5 15
2 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje (79108) Mladen Hraste 15 15 TJ
6 Kvantno računanje (251497) Leandra Vranješ Markić 30 15 15 PK
5 Obrada signala u prirodnim znanostima (173823) Damir Kovačić 30 30 L
3 Povijest klasične fizike (68195) Željka Sanader Maršić 30
3 Praktikum iz osnova elektronike (79740) Hrvoje Turić, Vladimir Pleština 30 L
5 Računalne mreže (79285) Ante Burilović 30 30 PK
30 Računarska fizika s industrijskom praksom (240207) Ante Bilušić, Leandra Vranješ Markić, Mile Dželalija, Petar Stipanović 15
6 Strukture podataka i algoritmi (79282) Divna Krpan 30 30 PK
4 Teorija relativnosti (251499) Toni Šćulac; Andro Petković 30 30 A
6 Termodinamika nepovratnih procesa (251496) Larisa Zoranić 45 15 A
6 Uvod u mehaniku fluida (216053) Bernarda Lovrinčević; Marin Vojković 30 30 A
 
IV ECTS Predmet Nositelji; suradnici P S V tip
obvezni 30 Diplomski rad (68256) Marin Vojković 10
30 UKUPNO 0 10 0
 
Napomene:
Prikazan je red predavanja studija PMFST Odjela za fiziku za 2023/24 [pdf].
Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe.
Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija.